پيمانكاري صنعتي

در این صفحه لیست تمامی شرکت ها و نماد های پیمانکاری و صنعتی به همراه ریز معاملات مشاهده می کنید.نماد ها و سهم های گروه پیمانکاری صنعتی موجود در بورس و فرابورس ایران

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
خصدرا بازار پايه زرد فرابورس (‎2.46) 2,499 (‎2.99) 2,512 ‎43.381‎ M ‎108.427‎ B 2,405 2,512 2,405
بالاس بازار اول فرابورس (‎0.00) 57,676 (‎-3.00) 55,946 194 ‎10.854‎ M 55,946 55,946 55,946
وپسا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 3,007 (‎-3.99) 2,887 0 0 0 0 0