واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه واسطه گری های مالی و پولی به همراه ریز معاملات و شاخص گروه واسطه گری های مالی را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
وثوق بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.61) 16,250 (‎-1.61) 16,250 ‎1.557‎ M ‎25.304‎ B 16,187 16,706 16,186
واحيا بازار پايه زرد فرابورس (‎2.78) 148,056 (‎3.00) 148,373 372,470 ‎55.257‎ B 148,373 148,373 147,000
وثنو بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.04) 4,716 (‎-1.99) 4,624 89,953 ‎415.943‎ M 4,624 4,624 4,624
ولانا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.15) 39,043 (‎-2.00) 38,318 36,279 ‎1.390‎ B 38,318 38,318 38,318
ولتجار بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.04) 8,226 (‎-4.00) 7,900 20,685 ‎163.412‎ M 7,900 7,900 7,900
واحصا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 72,742 (‎-4.00) 69,841 858 ‎59.924‎ M 69,841 69,841 69,841
وسنا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 15,687 (‎-2.00) 15,374 648 ‎9.962‎ M 15,374 15,374 15,374
وارس بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 17,231 (‎-2.00) 16,887 300 ‎5.066‎ M 16,887 16,887 16,887
ومشان بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 71,846 (‎-4.00) 68,974 100 ‎6.897‎ M 68,974 68,974 68,974
ولراز بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 56,074 (‎-2.00) 54,953 94 ‎5.166‎ M 54,953 54,953 54,953
ولشرق بازار دوم فرابورس (‎0.00) 8,716 (‎-2.99) 8,455 0 0 0 0 0
وآتوس بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 44,829 (‎-2.00) 43,933 0 0 0 0 0