گروه ها
نام گروه آخرین مقدار تغییر درصد
استخراج زغال سنگ 52,906.22 (3.76) (0.01)
خدمات فني و مهندسي 5,979.23 8.32 0.14
اطلاعات و ارتباطات 844.31 (1.18) (0.14)
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 55,677.26 (1896.96) (3.29)
انبوه سازي، املاك و مستغلات 9,546.80 (10.28) (0.11)
مخابرات 5,275.90 (62.03) (1.16)
ساير واسطه گريهاي مالي 1,746,866.42 6406.63 0.37
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 24,735.32 (422.35) (1.68)
ساير واسطه گريهاي مالي 15,358.12 (140.28) (0.91)
بانكها و موسسات اعتباري 7,568.95 55.42 0.74
سرمايه گذاريها 29,124.28 31.01 0.11
ساير محصولات كاني غيرفلزي 54,219.49 (17.36) (0.03)
استخراج کانه هاي فلزي 334,479.42 9200.20 2.83
استخراج ساير معادن 169,271.90 (44002.85) (20.63)
منسوجات 16,502.38 (1.34) (0.01)
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 25,006.22 (156.64) (0.62)
محصولات چوبي 1,667,392.80 (145.08) (0.01)
محصولات كاغذي 110,413.41 (218.05) (0.20)
انتشار، چاپ و تکثير 1,484,264.67 (71.25) (0.00)
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 3,241,207.20 159564.38 5.18
لاستيك و پلاستيك 303,408.94 (429.93) (0.14)
فلزات اساسي 922,125.30 35708.42 4.03
ساخت محصولات فلزي 238,646.59 (249.89) (0.10)
ماشين آلات و تجهيزات 270,075.23 (690.72) (0.26)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 5,268,642.88 6409.40 0.12
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 48,991.58 (138.45) (0.28)
خودرو و ساخت قطعات 211,087.16 3756.62 1.81
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 1,125.20 0 0
قند و شكر 171,718.97 (18.55) (0.01)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 54,256.03 131.14 0.24
مواد و محصولات دارويي 106,418.75 130.31 0.12
محصولات شيميايي 69,566.54 1570.50 2.31
پيمانكاري صنعتي 919.70 0 0
زراعت و خدمات وابسته 197,082.96 (1614.62) (0.81)
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 1,299.65 20.40 1.59