مواد و محصولات دارويي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های دارویی و مواد و را مشاهده می کنید.ریز معاملات گروه دارویی بهترین سهم های گروه دارویی و شاخص گروه دارویی . لیست گروه دارویی بورس ایران را در جدول زیر مشاهده میکنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
بركت بازار دوم بورس (‎4.17) 28,220 (‎5.98) 28,710 ‎44.333‎ M ‎1,251.073‎ B 27,500 28,710 27,140
والبر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-3.00) 15,520 (‎-3.00) 15,520 ‎5.416‎ M ‎84.069‎ B 15,520 15,660 15,520
درهآور بازار دوم فرابورس (‎-29.51) 30,099 (‎-30.69) 29,595 ‎5.377‎ M ‎161.839‎ B 30,510 32,340 29,595
دعبيد بازار دوم بورس (‎-2.41) 24,670 (‎-2.81) 24,570 ‎1.971‎ M ‎48.590‎ B 24,810 25,280 24,530
تيپيكو بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.59) 34,200 (‎0.74) 34,250 ‎1.445‎ M ‎49.480‎ B 35,000 35,000 33,930
درازك بازار دوم بورس (‎-1.39) 29,830 (‎-2.94) 29,360 798,992 ‎23.486‎ B 29,350 30,180 29,350
دالبر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.41) 14,660 (‎-2.99) 14,280 442,742 ‎6.322‎ B 14,280 14,280 14,280
دكوثر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.29) 20,640 (‎-1.98) 20,290 340,005 ‎6.899‎ B 20,290 20,290 20,290
دكپسول بازار دوم فرابورس (‎-0.54) 33,032 (‎-3.00) 32,215 269,442 ‎8.680‎ B 32,215 32,215 32,215
دسينا بازار دوم بورس (‎-0.38) 23,710 (‎-2.98) 23,090 260,572 ‎6.017‎ B 23,090 23,090 23,090
دلر بازار دوم بورس (‎-0.17) 34,940 (‎-3.00) 33,950 94,563 ‎3.220‎ B 33,950 35,450 33,950
دامين بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 5,230 (‎-2.87) 5,080 82,834 ‎420.797‎ M 5,080 5,080 5,080
ديران بازار دوم بورس (‎-0.11) 17,730 (‎-2.99) 17,220 57,951 ‎997.916‎ M 17,220 17,220 17,220
دسبحا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.05) 19,070 (‎-2.99) 18,510 24,232 ‎448.534‎ M 18,510 18,510 18,510
دسبحان بازار دوم بورس (‎-0.05) 18,790 (‎-2.98) 18,240 23,994 ‎437.651‎ M 18,240 18,240 18,240
دلقما بازار دوم بورس (‎-0.04) 25,850 (‎-2.98) 25,090 23,219 ‎582.565‎ M 25,090 25,090 25,090
دتماد بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.07) 44,280 (‎-2.98) 42,990 22,219 ‎955.195‎ M 42,990 42,990 42,990
دزهراوي بازار دوم بورس (‎0.00) 8,710 (‎-2.99) 8,450 20,819 ‎175.921‎ M 8,450 8,450 8,450
دفرا بازار دوم بورس (‎-0.04) 26,050 (‎-2.99) 25,280 20,747 ‎524.484‎ M 25,280 25,280 25,280
دتوليد بازار اول فرابورس (‎-0.03) 26,541 (‎-3.00) 25,753 17,973 ‎462.859‎ M 25,753 25,753 25,753
پخش بازار دوم فرابورس (‎-0.03) 31,752 (‎-3.00) 30,808 12,573 ‎387.349‎ M 30,808 30,808 30,808
ددام بازار دوم بورس (‎0.00) 21,880 (‎-2.97) 21,230 11,565 ‎245.525‎ M 21,230 21,230 21,230
دبالك بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 20,810 (‎-3.00) 20,189 11,109 ‎224.280‎ M 20,189 20,189 20,189
دسانكو بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 14,786 (‎-3.00) 14,344 8,981 ‎128.823‎ M 14,344 14,344 14,344
دجابر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 20,240 (‎-2.96) 19,640 8,917 ‎175.130‎ M 19,640 19,640 19,640
وپخش بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.04) 101,380 (‎-3.00) 98,380 6,660 ‎655.211‎ M 98,380 98,380 98,380
دتوزيع بازار دوم فرابورس (‎-0.02) 50,332 (‎-3.00) 48,831 6,110 ‎298.357‎ M 48,831 48,831 48,831
ريشمك بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 56,557 (‎-3.00) 54,868 3,535 ‎193.958‎ M 54,868 54,868 54,868
كي بي سي بازار دوم فرابورس (‎0.00) 25,898 (‎-3.00) 25,123 3,405 ‎85.544‎ M 25,123 25,123 25,123
دپارس بازار دوم بورس (‎0.00) 47,590 (‎-2.98) 46,170 2,566 ‎118.472‎ M 46,170 46,170 46,170
دارو بازار دوم بورس (‎0.00) 33,430 (‎-2.99) 32,430 2,316 ‎75.108‎ M 32,430 32,430 32,430
دفارا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 64,440 (‎-3.00) 62,510 1,675 ‎104.704‎ M 62,510 62,510 62,510
هجرت بازار دوم فرابورس (‎0.00) 28,073 (‎-3.00) 27,232 1,500 ‎40.848‎ M 27,232 27,232 27,232
داسوه بازار دوم بورس (‎0.00) 37,330 (‎-2.97) 36,220 1,269 ‎45.963‎ M 36,220 36,220 36,220
دابور بازار دوم بورس (‎0.00) 38,010 (‎-3.00) 36,870 1,229 ‎45.313‎ M 36,870 36,870 36,870
شفا بازار دوم بورس (‎0.00) 46,550 (‎-2.99) 45,160 946 ‎42.721‎ M 45,160 45,160 45,160
داوه بازار دوم فرابورس (‎0.00) 20,179 (‎-3.00) 19,574 765 ‎14.974‎ M 19,574 19,574 19,574
دشيمي بازار دوم بورس (‎0.00) 30,530 (‎-2.98) 29,620 371 ‎10.989‎ M 29,620 29,620 29,620
كاسپين بازار اول فرابورس (‎0.00) 25,823 (‎-3.00) 25,049 200 ‎5.010‎ M 25,049 25,049 25,049
دروز بازار دوم بورس (‎0.00) 35,530 (‎-2.98) 34,470 157 ‎5.412‎ M 34,470 34,470 34,470
دقاضي بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 43,247 (‎-2.00) 42,383 120 ‎5.086‎ M 42,383 42,383 42,383
دشيري بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 235,919 (‎-2.00) 231,205 0 0 0 0 0
دحاوي بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 12,223 (‎-3.98) 11,736 0 0 0 0 0
شتهران بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 7,711 (‎1.98) 7,864 0 0 0 0 0
دتهران‌ بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 19,383 (‎0.00) 19,383 0 0 0 0 0
دكيمي بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 30,000 (‎-3.00) 29,100 0 0 0 0 0