منسوجات

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه منسوجات و شرکت های نساجی در بورس و فرابورس ایران را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
نطرين بازار دوم فرابورس (‎0.00) 12,127 (‎-2.99) 11,764 4,767 ‎56.079‎ M 11,764 11,764 11,764
نمرينو بازار دوم بورس (‎-0.01) 113,130 (‎-3.00) 109,750 1,194 ‎131.042‎ M 109,750 109,750 109,750
نشار بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1 (‎0.00) 1 0 0 0 0 0
نبروج بازار دوم بورس (‎0.00) 5,910 (‎4.91) 6,200 0 0 0 0 0
نتوس بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 21,951 (‎-4.00) 21,074 0 0 0 0 0
نبروج بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 5,816 (‎1.99) 5,932 0 0 0 0 0