محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر همراه با ریز معاملاتشان را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
غگل بازار دوم بورس (‎2.29) 2,809 (‎2.51) 2,815 ‎20.864‎ M ‎58.603‎ B 2,857 2,867 2,730
غسالم بازار دوم بورس (‎-2.04) 3,880 (‎-2.30) 3,870 ‎11.309‎ M ‎43.778‎ B 3,843 3,997 3,843
غصينو بازار پايه زرد فرابورس (‎2.92) 33,533 (‎3.00) 33,558 ‎6.887‎ M ‎230.945‎ B 33,558 33,558 32,649
وبشهر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎1.61) 10,120 (‎3.21) 10,280 ‎3.852‎ M ‎39.139‎ B 10,480 10,480 9,960
خودكفا بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.04) 17,820 (‎-4.00) 17,288 560,644 ‎9.692‎ B 17,288 17,288 17,288
غنيلي شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس (‎-1.73) 17,000 (‎-1.73) 17,000 550,000 ‎9.350‎ B 17,000 17,000 16,999
غگرجي بازار دوم بورس (‎-0.16) 18,160 (‎-2.97) 17,650 171,365 ‎3.025‎ B 17,650 17,650 17,650
غشهداب بازار دوم فرابورس (‎-0.03) 3,958 (‎-2.98) 3,841 103,445 ‎397.332‎ M 3,841 3,841 3,841
غپينو بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 6,340 (‎-3.00) 6,150 79,914 ‎491.471‎ M 6,150 6,150 6,150
بهپاك بازار دوم فرابورس (‎-0.13) 44,388 (‎-2.00) 43,556 70,907 ‎3.088‎ B 43,556 43,556 43,556
غگيلا بازار دوم فرابورس (‎0.07) 23,281 (‎6.00) 24,659 26,981 ‎665.324‎ M 24,659 24,659 24,659
غبشهر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.04) 25,300 (‎-2.96) 24,560 16,305 ‎400.451‎ M 24,560 24,560 24,560
غمينو بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 11,420 (‎-2.99) 11,079 11,850 ‎131.286‎ M 11,079 11,079 11,079
غزر بازار دوم بورس (‎0.00) 25,640 (‎-2.96) 24,880 9,778 ‎243.277‎ M 24,880 24,880 24,880
تبرك بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 19,801 (‎-3.00) 19,209 8,787 ‎168.789‎ M 19,209 19,209 19,209
غشصفا بازار دوم بورس (‎0.00) 27,950 (‎-2.97) 27,120 7,275 ‎197.298‎ M 27,120 27,120 27,120
غشان بازار دوم بورس (‎0.00) 7,690 (‎-2.99) 7,460 5,864 ‎43.745‎ M 7,460 7,460 7,460
غصينو بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 66,992 (‎-3.00) 64,989 4,263 ‎277.048‎ M 64,989 64,989 64,989
غشهد بازار دوم بورس (‎0.00) 7,270 (‎-2.89) 7,060 3,741 ‎26.411‎ M 7,060 7,060 7,060
غمارگ بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 31,310 (‎-2.97) 30,380 2,955 ‎89.773‎ M 30,380 30,380 30,380
غپاك بازار دوم بورس (‎0.00) 30,710 (‎-3.00) 29,790 2,827 ‎84.216‎ M 29,790 29,790 29,790
غالبر بازار دوم بورس (‎0.00) 20,210 (‎-2.97) 19,610 2,232 ‎43.770‎ M 19,610 19,610 19,610
غويتا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 17,961 (‎-3.00) 17,423 2,153 ‎37.512‎ M 17,423 17,423 17,423
غچين بازار دوم بورس (‎0.00) 19,850 (‎-2.97) 19,260 1,777 ‎34.225‎ M 19,260 19,260 19,260
غدشت بازار دوم بورس (‎-0.02) 288,000 (‎-3.00) 279,430 1,326 ‎370.524‎ M 279,430 279,430 279,430
غگلپا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 65,761 (‎-3.00) 63,792 1,233 ‎78.656‎ M 63,792 63,792 63,792
غفارس بازار دوم فرابورس (‎0.00) 18,323 (‎-3.00) 17,774 1,225 ‎21.773‎ M 17,774 17,774 17,774
غپآذر بازار دوم فرابورس (‎0.00) 65,714 (‎-3.00) 63,746 1,225 ‎78.089‎ M 63,746 63,746 63,746
غشاذر بازار دوم بورس (‎0.00) 9,990 (‎-2.90) 9,700 1,000 ‎9.700‎ M 9,700 9,700 9,700
غمهرا بازار دوم بورس (‎-0.01) 121,970 (‎-2.99) 118,330 800 ‎94.664‎ M 118,330 118,330 118,330
غگلستا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 28,519 (‎-3.00) 27,664 500 ‎13.832‎ M 27,664 27,664 27,664
غبهنوش بازار دوم بورس (‎0.00) 71,500 (‎-2.99) 69,360 415 ‎28.784‎ M 69,360 69,360 69,360
غبهار بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 34,179 (‎-2.00) 33,496 400 ‎13.398‎ M 33,496 33,496 33,496
غنوش بازار دوم بورس (‎0.00) 56,850 (‎-2.99) 55,150 300 ‎16.545‎ M 55,150 55,150 55,150
غشوكو بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 39,881 (‎-2.00) 39,084 268 ‎10.475‎ M 39,084 39,084 39,084
غاذر بازار دوم بورس (‎0.00) 55,900 (‎-2.99) 54,230 230 ‎12.473‎ M 54,230 54,230 54,230
غيوان بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 15,350 (‎2.00) 15,657 0 0 0 0 0
غگز شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس (‎0.00) 20,200 (‎0.00) 20,200 0 0 0 0 0
غپونه بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 18,609 (‎-2.00) 18,237 0 0 0 0 0
غدام بازار دوم بورس (‎0.00) 394,040 (‎-2.88) 382,700 0 0 0 0 0
غديس بازار دوم فرابورس (‎0.00) 13,430 (‎-2.99) 13,028 0 0 0 0 0