محصولات شيميايي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه محصولات شیمیایی بورس و فرابورس ایران را مشاهده می کنید و همچنین می توانید ریز معاملات این گروه را مشاهده کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
فارس بازار دوم بورس (‎4.46) 8,660 (‎3.74) 8,600 ‎24.997‎ M ‎216.372‎ B 8,630 8,730 8,500
شگويا بازار دوم فرابورس (‎5.14) 8,856 (‎6.00) 8,928 ‎19.635‎ M ‎173.884‎ B 8,750 8,928 8,571
پترول بازار دوم بورس (‎5.77) 8,620 (‎5.89) 8,630 ‎18.967‎ M ‎163.431‎ B 8,610 8,630 8,510
شفارا بازار پايه زرد فرابورس (‎2.95) 3,910 (‎2.98) 3,911 ‎11.488‎ M ‎44.914‎ B 3,911 3,911 3,845
تاپيكو بازار دوم بورس (‎2.14) 10,040 (‎2.85) 10,110 ‎7.490‎ M ‎76.144‎ B 9,910 10,290 9,900
پارسان بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎3.36) 17,830 (‎4.64) 18,050 ‎7.058‎ M ‎125.847‎ B 17,200 18,250 17,200
شيران بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎5.54) 20,370 (‎5.96) 20,450 ‎6.281‎ M ‎127.931‎ B 19,520 20,450 19,520
شپلي بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.55) 7,940 (‎-2.00) 7,904 ‎5.787‎ M ‎45.955‎ B 7,904 8,100 7,904
پاكشو بازار دوم بورس (‎0.96) 6,340 (‎1.27) 6,360 ‎5.609‎ M ‎36.321‎ B 6,500 6,650 6,330
نوري بازار دوم بورس (‎5.49) 58,460 (‎5.99) 58,740 ‎3.199‎ M ‎187.041‎ B 55,830 58,740 55,830
آريا - (‎3.00) 90,125 (‎3.21) 90,311 ‎3.039‎ M ‎273.871‎ B 89,475 90,580 88,903
شلرد بازار پايه زرد فرابورس (‎6.63) 6,724 (‎7.99) 6,810 ‎2.986‎ M ‎20.335‎ B 6,810 6,810 6,810
شغدير بازار دوم بورس (‎5.79) 63,000 (‎5.99) 63,120 ‎2.899‎ M ‎182.617‎ B 60,600 63,120 60,600
قرن بازار دوم بورس (‎-2.28) 60,350 (‎-3.00) 59,910 ‎2.677‎ M ‎161.564‎ B 59,910 62,680 59,910
شپاكسا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-2.96) 26,190 (‎-2.96) 26,190 ‎2.656‎ M ‎69.550‎ B 26,190 26,310 26,190
بوعلي (‎1.47) 42,850 (‎1.97) 43,060 ‎2.464‎ M ‎105.602‎ B 41,910 43,190 41,910
جم پيلن بازار دوم بورس (‎2.75) 86,400 (‎2.27) 86,000 ‎1.855‎ M ‎160.299‎ B 84,720 87,800 84,720
شكلر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-8.26) 43,100 (‎-8.47) 43,000 ‎1.629‎ M ‎70.210‎ B 43,500 43,700 42,200
جم بازار دوم بورس (‎0.14) 35,110 (‎-0.17) 35,000 ‎1.561‎ M ‎54.888‎ B 34,500 35,540 34,500
شغدير بازار اول فرابورس (‎-1.71) 69,122 (‎-2.00) 68,917 ‎1.128‎ M ‎77.949‎ B 70,323 71,185 68,917
شاراك بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.44) 25,220 (‎0.36) 25,200 ‎1.045‎ M ‎26.580‎ B 25,220 25,950 25,130
شوينده بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.36) 25,410 (‎-2.99) 24,990 900,987 ‎22.541‎ B 24,990 25,580 24,990
شيراز بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.74) 50,980 (‎-2.94) 49,850 852,247 ‎43.047‎ B 50,000 52,200 49,820
شخارك بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.09) 42,820 (‎-0.96) 42,450 736,734 ‎31.480‎ B 42,000 43,440 42,000
كرماشا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.34) 32,380 (‎-0.99) 31,950 679,617 ‎22.096‎ B 32,270 33,410 31,750
وپترو بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.51) 13,590 (‎-2.93) 13,260 659,733 ‎8.748‎ B 13,260 13,260 13,260
شپترو بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.26) 4,535 (‎-1.98) 4,457 598,422 ‎2.667‎ B 4,457 4,457 4,457
شپديس بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎1.24) 91,140 (‎2.78) 92,520 493,487 ‎45.642‎ B 91,000 93,810 90,500
شكبير بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 82,590 (‎0.46) 83,000 400,873 ‎33.087‎ B 84,940 84,940 80,965
زاگرس بازار دوم فرابورس (‎2.78) 201,550 (‎5.95) 207,750 379,193 ‎77.124‎ B 198,000 207,800 198,000
شفارس بازار دوم بورس (‎-0.69) 53,040 (‎-1.98) 52,350 328,324 ‎17.188‎ B 52,350 52,350 52,350
شاملا بازار دوم بورس (‎-0.58) 49,290 (‎-2.99) 48,100 195,627 ‎9.410‎ B 48,100 48,100 48,100
شبصير بازار دوم فرابورس (‎0.81) 65,931 (‎1.88) 66,631 194,281 ‎13.102‎ B 63,500 69,320 63,500
شدوص بازار دوم بورس (‎-2.26) 25,540 (‎-22.08) 20,360 187,125 ‎3.810‎ B 20,360 20,360 20,360
پارس بازار دوم بورس (‎0.31) 141,580 (‎1.18) 142,800 166,370 ‎23.790‎ B 143,270 143,990 142,370
شرنگي بازار پايه زرد فرابورس (‎2.90) 258,371 (‎3.00) 258,613 157,092 ‎40.588‎ B 258,613 258,613 246,061
شفن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.06) 304,820 (‎-0.21) 304,000 122,177 ‎37.279‎ B 298,900 312,000 298,310
خراسان بازار دوم بورس (‎0.15) 68,020 (‎0.12) 68,000 78,268 ‎5.387‎ B 66,210 70,980 66,210
شپارس بازار دوم بورس (‎-0.09) 22,260 (‎-2.96) 21,620 72,009 ‎1.557‎ B 21,620 21,620 21,620
شصدف - (‎0.26) 31,330 (‎6.00) 33,125 68,702 ‎2.276‎ B 33,125 33,125 33,125
شكربن بازار دوم بورس (‎-0.35) 86,420 (‎-3.00) 84,120 65,704 ‎5.527‎ B 84,120 84,120 84,120
شجم بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.10) 10,248 (‎-4.00) 9,848 64,223 ‎632.468‎ M 9,848 9,848 9,848
شاروم - (‎-0.07) 19,305 (‎-3.00) 18,739 58,096 ‎1.089‎ B 18,739 18,739 18,739
شصفها بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.56) 125,306 (‎0.98) 125,820 51,710 ‎6.527‎ B 122,150 127,097 122,113
مارون بازار دوم فرابورس (‎-0.12) 147,588 (‎-1.87) 145,000 39,937 ‎5.787‎ B 149,148 149,148 143,801
جهرم بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1,774 (‎-1.97) 1,739 29,188 ‎50.758‎ M 1,739 1,739 1,739
داراب بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 2,451 (‎-2.00) 2,402 20,000 ‎48.040‎ M 2,402 2,402 2,402
فسا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1,771 (‎-1.98) 1,736 19,439 ‎33.746‎ M 1,736 1,736 1,736
شستان بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.03) 3,842 (‎-1.98) 3,767 17,145 ‎64.585‎ M 3,767 3,767 3,767
شلعاب بازار دوم بورس (‎0.00) 21,900 (‎-2.97) 21,250 15,087 ‎320.599‎ M 21,250 21,250 21,250
شسينا بازار دوم بورس (‎-0.06) 132,280 (‎-3.00) 128,390 8,071 ‎1.036‎ B 128,390 128,390 128,390
شتولي بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.04) 35,858 (‎-2.00) 35,156 6,091 ‎214.135‎ M 35,156 35,156 35,156
شتوكا بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 51,561 (‎-3.00) 50,021 4,195 ‎209.838‎ M 50,021 50,021 50,021
كلر - (‎-0.03) 129,847 (‎-3.00) 125,985 3,324 ‎418.774‎ M 125,985 125,985 125,985
شگل بازار دوم بورس (‎0.00) 10,090 (‎-2.97) 9,790 3,087 ‎30.222‎ M 9,790 9,790 9,790
ساينا بازار دوم فرابورس (‎-0.02) 149,568 (‎-3.00) 145,116 2,700 ‎391.813‎ M 145,116 145,116 145,116
شكف بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.05) 105,804 (‎-2.00) 103,742 2,616 ‎271.389‎ M 103,742 103,742 103,742
زنجان بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 9,348 (‎-1.99) 9,162 555 ‎5.085‎ M 9,162 9,162 9,162
شسم بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 90,021 (‎2.00) 91,820 0 0 0 0 0
شمواد بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 61,294 (‎0.24) 61,442 0 0 0 0 0
شگامرن شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس (‎0.00) 270,100 (‎0.00) 270,100 0 0 0 0 0