ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای ماشین آلات و دستگاه های برقی به همراه ریز معاملات و شاخص گروه قطعات ماشین

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
بترانس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.69) 2,763 (‎-1.24) 2,710 ‎112.764‎ M ‎311.539‎ B 2,675 2,826 2,675
بكام بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.10) 3,928 (‎-2.98) 3,815 412,700 ‎1.574‎ B 3,815 3,815 3,815
بموتو بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.40) 51,830 (‎-1.83) 51,090 328,290 ‎16.888‎ B 50,710 54,900 50,670
بنيرو بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 15,030 (‎-2.99) 14,580 24,472 ‎356.802‎ M 14,580 14,580 14,580
بسويچ بازار دوم بورس (‎-0.05) 54,980 (‎-3.00) 53,360 17,850 ‎952.476‎ M 53,360 53,360 53,360
بكاب بازار دوم بورس (‎0.00) 359,840 (‎-3.00) 349,060 145 ‎50.614‎ M 349,060 349,060 349,060
بالبر بازار دوم بورس (‎0.00) 59,060 (‎-3.00) 57,290 100 ‎5.729‎ M 57,290 57,290 57,290
بتك بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 34,233 (‎3.99) 35,598 0 0 0 0 0
بشهاب بازار دوم بورس (‎0.00) 149,170 (‎-3.00) 144,700 0 0 0 0 0
نيرو بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 53,874 (‎-1.95) 52,825 0 0 0 0 0
بايكا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 41,956 (‎-3.91) 40,314 0 0 0 0 0