ماشين آلات و تجهيزات

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های ماشین آلات و تجهیزات را به همراه ریز معاملات این گروه و شاخص گروه ماشین آلات و تجهیزات مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
تمحركه بازار دوم بورس (‎1.41) 23,760 (‎4.99) 24,600 610,836 ‎15.027‎ B 24,600 24,600 24,600
تايرا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.45) 26,800 (‎-2.97) 26,120 282,415 ‎7.377‎ B 26,120 26,120 26,120
وتوشه بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.14) 21,960 (‎-1.96) 21,560 180,032 ‎3.881‎ B 21,560 21,560 21,560
لبوتان بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.30) 58,990 (‎-2.81) 57,510 84,804 ‎4.872‎ B 59,000 59,000 57,400
تكنو بازار دوم بورس (‎-0.05) 21,930 (‎-2.96) 21,290 49,475 ‎1.053‎ B 21,290 21,290 21,290
تمحركه - (‎-0.78) 25,029 (‎-19.45) 20,320 31,803 ‎646.237‎ M 20,320 20,320 20,320
تكمبا بازار دوم بورس (‎0.00) 7,840 (‎-2.93) 7,610 9,176 ‎69.829‎ M 7,610 7,610 7,610
تپكو بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 5,411 (‎-2.00) 5,303 3,958 ‎20.989‎ M 5,303 5,303 5,303
لسرما بازار دوم بورس (‎0.00) 24,080 (‎-2.99) 23,360 3,154 ‎73.677‎ M 23,360 23,360 23,360
لخانه بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 27,961 (‎-4.00) 26,846 2,190 ‎58.793‎ M 26,846 26,846 26,846
تپمپي بازار دوم بورس (‎0.00) 19,410 (‎-2.99) 18,830 800 ‎15.064‎ M 18,830 18,830 18,830
تكشا بازار دوم بورس (‎0.00) 46,440 (‎-2.99) 45,050 625 ‎28.156‎ M 45,050 45,050 45,050
لابسا بازار دوم بورس (‎0.00) 52,880 (‎-2.99) 51,300 333 ‎17.083‎ M 51,300 51,300 51,300
لازما بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 34,327 (‎-2.00) 33,641 200 ‎6.728‎ M 33,641 33,641 33,641
لخزر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 186,490 (‎-3.00) 180,900 160 ‎28.944‎ M 180,900 180,900 180,900
تفيرو بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 19,118 (‎4.00) 19,882 0 0 0 0 0