كاشي و سراميك

در این صفحه لیست سهم های گروه کاشی و سرامیک را به همراه ریز معاملات شرکت های کاشی و سرامیک مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كلوند بازار دوم بورس (‎5.99) 21,580 (‎5.99) 21,580 ‎1.076‎ M ‎23.230‎ B 21,580 21,580 21,580
كحافظ بازار دوم بورس (‎-0.08) 11,970 (‎-2.92) 11,630 79,651 ‎926.341‎ M 11,630 11,630 11,630
كپارس بازار دوم بورس (‎-0.02) 153,600 (‎-2.99) 149,030 2,367 ‎352.754‎ M 149,030 149,030 149,030
كسعدي بازار دوم بورس (‎0.00) 21,350 (‎-3.00) 20,710 1,882 ‎38.976‎ M 20,710 20,710 20,710
كساوه بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 70,560 (‎-2.99) 68,450 479 ‎32.788‎ M 68,450 68,450 68,450
كصدف بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 25,257 (‎-2.00) 24,752 242 ‎5.990‎ M 24,752 24,752 24,752
كترام بازار دوم بورس (‎0.00) 48,530 (‎-2.99) 47,080 175 ‎8.239‎ M 47,080 47,080 47,080
كهرام بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 113,489 (‎-4.00) 108,952 96 ‎10.459‎ M 108,952 108,952 108,952