قند و شكر

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه قند و شکر که در بورس و فرابورس ایران قرار دارند را مشاهده می کنید.همچنین ریز معاملات گروه قند و شکر را نیز مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
قنقش بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-2.00) 71,980 (‎-2.00) 71,980 900,692 ‎64.832‎ B 71,980 71,980 71,980
قجام بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.94) 15,193 (‎-1.99) 15,184 600,850 ‎9.123‎ B 15,184 15,184 15,184
قشرين بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.56) 11,412 (‎-2.00) 11,247 461,828 ‎5.194‎ B 11,247 11,247 11,247
قپيرا بازار دوم بورس (‎-0.21) 102,190 (‎-2.75) 99,590 46,560 ‎4.661‎ B 99,340 102,380 99,340
قشكر بازار دوم بورس (‎0.00) 3,840 (‎-2.99) 3,725 39,117 ‎145.711‎ M 3,725 3,725 3,725
قچار بازار دوم فرابورس (‎-0.07) 89,547 (‎-2.00) 87,815 18,618 ‎1.635‎ B 87,815 87,815 87,815
قثابت بازار دوم بورس (‎-0.04) 67,540 (‎-2.99) 65,550 11,103 ‎727.802‎ M 65,550 65,550 65,550
قشير بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 25,679 (‎-3.00) 24,912 8,400 ‎209.261‎ M 24,912 24,912 24,912
قيستو بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.02) 19,266 (‎-4.00) 18,499 2,073 ‎38.348‎ M 18,499 18,499 18,499
قصفها بازار دوم بورس (‎-0.01) 156,620 (‎-2.99) 151,940 958 ‎145.559‎ M 151,940 151,940 151,940
قزوين بازار دوم بورس (‎0.00) 39,570 (‎-2.98) 38,390 150 ‎5.759‎ M 38,390 38,390 38,390
قهكمت بازار دوم بورس (‎0.00) 46,080 (‎-2.99) 44,700 120 ‎5.364‎ M 44,700 44,700 44,700
قلرست بازار دوم بورس (‎0.00) 35,810 (‎-2.99) 34,740 0 0 0 0 0
قنيشا بازار دوم بورس (‎0.00) 64,410 (‎-3.00) 62,480 0 0 0 0 0
قشهد بازار دوم بورس (‎0.00) 20,430 (‎-2.99) 19,820 0 0 0 0 0
قمرو بازار دوم بورس (‎0.00) 36,980 (‎-2.97) 35,880 0 0 0 0 0
قاروم بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1,662 (‎4.75) 1,741 0 0 0 0 0