فلزات اساسي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های فلزات اساسی بورس ایران همراه با ریز معاملات آن ها مشاهده می کنید. شاخص گروه فلزات بورس و فرابورس ایران

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
ذوب بازار دوم فرابورس (‎5.73) 3,304 (‎5.98) 3,312 ‎164.530‎ M ‎543.583‎ B 3,250 3,312 3,212
فملي بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎4.78) 12,940 (‎5.99) 13,090 ‎152.441‎ M ‎1,972.488‎ B 12,710 13,090 12,470
فولاد بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎5.07) 12,630 (‎5.99) 12,740 ‎95.560‎ M ‎1,206.999‎ B 12,300 12,740 12,090
فخوز بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎3.81) 15,000 (‎5.05) 15,180 ‎14.757‎ M ‎221.312‎ B 14,520 15,250 14,520
ميدكو بازار اول فرابورس (‎1.16) 33,249 (‎2.14) 33,569 ‎7.934‎ M ‎263.792‎ B 32,075 33,592 32,075
فاسمين بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎5.20) 14,150 (‎5.95) 14,250 ‎6.849‎ M ‎96.904‎ B 13,980 14,250 13,620
كاوه بازار دوم بورس (‎2.85) 19,840 (‎3.68) 20,000 ‎6.070‎ M ‎120.403‎ B 19,760 20,230 19,300
فايرا بازار دوم بورس (‎1.00) 18,260 (‎1.05) 18,270 ‎3.920‎ M ‎71.563‎ B 18,490 18,630 18,000
هرمز بازار دوم فرابورس (‎1.04) 14,837 (‎3.17) 15,150 ‎3.385‎ M ‎50.926‎ B 15,000 15,240 14,700
ارفع بازار دوم فرابورس (‎2.43) 13,673 (‎5.63) 14,101 ‎3.204‎ M ‎44.323‎ B 13,760 14,130 13,220
فباهنر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎2.23) 23,360 (‎3.89) 23,740 ‎2.430‎ M ‎56.763‎ B 23,500 23,990 22,900
فخاس بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.83) 25,210 (‎-3.00) 24,910 ‎2.393‎ M ‎59.657‎ B 24,910 25,590 24,910
فسپا بازار دوم بورس (‎-0.92) 34,360 (‎-0.52) 34,500 ‎2.275‎ M ‎78.184‎ B 33,640 35,770 33,640
فوكا بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-2.78) 11,558 (‎-4.00) 11,414 ‎1.666‎ M ‎19.017‎ B 11,414 11,414 11,414
فنوال بازار دوم بورس (‎0.96) 27,440 (‎0.74) 27,380 ‎1.506‎ M ‎41.443‎ B 27,010 28,310 26,750
كوير بازار دوم بورس (‎-0.88) 19,130 (‎-2.95) 18,730 ‎1.263‎ M ‎23.648‎ B 18,730 18,730 18,730
فجر بازار دوم بورس (‎4.08) 58,460 (‎5.71) 59,380 ‎1.136‎ M ‎66.414‎ B 56,500 59,500 56,500
فپنتا بازار دوم بورس (‎-5.86) 382,070 (‎-6.00) 381,510 429,411 ‎164.063‎ B 381,510 392,000 381,510
فسازان بازار دوم بورس (‎0.31) 31,870 (‎1.64) 32,290 404,790 ‎13.012‎ B 31,070 33,000 31,070
وتوكا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.19) 10,340 (‎-2.99) 10,050 268,830 ‎2.702‎ B 10,050 10,050 10,050
فولاژ بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 15,980 (‎-1.19) 15,790 252,983 ‎4.037‎ B 16,000 16,000 15,630
فنورد بازار دوم بورس (‎0.30) 148,700 (‎3.14) 152,900 210,799 ‎31.398‎ B 149,990 154,890 145,720
فروي - (‎-0.56) 56,551 (‎-3.00) 55,165 164,114 ‎9.053‎ B 55,165 55,165 55,165
وسديد بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 2,901 (‎-4.00) 2,786 146,234 ‎407.408‎ M 2,786 2,786 2,786
فروس بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 5,270 (‎-2.85) 5,120 91,541 ‎468.690‎ M 5,120 5,120 5,120
فاهواز بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.07) 16,460 (‎-2.00) 16,142 77,120 ‎1.245‎ B 16,142 16,142 16,142
فمراد بازار دوم بورس (‎-7.22) 133,030 (‎-34.44) 94,000 72,899 ‎6.853‎ B 94,000 94,000 94,000
فزرين بازار دوم فرابورس (‎-0.09) 26,915 (‎-3.00) 26,131 54,000 ‎1.411‎ B 26,131 26,131 26,131
فلوله بازار دوم بورس (‎-0.05) 22,130 (‎-2.98) 21,480 36,858 ‎791.710‎ M 21,480 21,480 21,480
فسرب بازار دوم بورس (‎-0.11) 78,660 (‎-3.00) 76,390 24,545 ‎1.875‎ B 76,390 76,390 76,390
فرآور بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.03) 34,930 (‎-2.98) 33,900 17,988 ‎609.793‎ M 33,900 33,900 33,900
كيميا بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 17,685 (‎-3.00) 17,156 3,128 ‎53.664‎ M 17,156 17,156 17,156
زنگان بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 104,454 (‎-3.00) 101,329 1,266 ‎128.283‎ M 101,329 101,329 101,329
فافزا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 49,829 (‎-2.00) 48,836 1,051 ‎51.327‎ M 48,836 48,836 48,836
فولاي بازار اول فرابورس (‎0.00) 50,535 (‎-3.00) 49,021 1,048 ‎51.374‎ M 49,021 49,021 49,021
فنفت بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 33,050 (‎-2.00) 32,389 172 ‎5.571‎ M 32,389 32,389 32,389
فالوم بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 36,276 (‎-2.00) 35,551 143 ‎5.084‎ M 35,551 35,551 35,551
فماك شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس (‎0.00) 20,500 (‎0.00) 20,500 0 0 0 0 0
فسديد بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.00) 112,785 (‎-0.98) 111,681 0 0 0 0 0