فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط به همراه ریز معاملات نهاد های مالی واسط

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
لوتوس بازار دوم بورس (‎-2.98) 8,460 (‎-2.98) 8,460 ‎16.154‎ M ‎136.675‎ B 8,500 8,560 8,460
تماوند بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.86) 5,385 (‎-1.60) 5,399 ‎11.758‎ M ‎63.314‎ B 5,378 5,550 5,378
تملت بازار دوم بورس (‎1.10) 4,889 (‎2.48) 4,956 ‎7.002‎ M ‎34.398‎ B 4,899 5,036 4,726
تنوين بازار دوم بورس (‎0.28) 7,230 (‎0.00) 7,210 ‎3.945‎ M ‎28.556‎ B 7,210 7,320 7,200
امين بازار دوم بورس (‎0.00) 6,990 (‎0.00) 6,990 ‎1.641‎ M ‎11.478‎ B 6,990 7,050 6,990
تكالا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.70) 32,340 (‎-1.98) 32,250 ‎1.344‎ M ‎43.347‎ B 32,250 32,250 32,250
كالا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.16) 31,800 (‎-2.98) 30,900 82,509 ‎2.550‎ B 30,900 30,900 30,900
بورس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.06) 33,910 (‎-2.98) 32,920 39,551 ‎1.302‎ B 32,920 32,920 32,920
اميد بازار دوم بورس (‎0.00) 7,750 (‎-2.97) 7,520 28,089 ‎211.229‎ M 7,520 7,520 7,520
فرابورس بازار اول فرابورس (‎-0.05) 31,257 (‎-3.00) 30,334 26,014 ‎789.109‎ M 30,334 30,334 30,334
اكالا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 31,890 (‎0.00) 31,890 0 0 0 0 0
نبورس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 33,930 (‎0.00) 33,930 0 0 0 0 0
كبورس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 33,930 (‎0.00) 33,930 0 0 0 0 0
نكالا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 32,620 (‎0.00) 32,620 0 0 0 0 0