فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های فرآورده های نفتی و کک و سوخت هسته ای همراه با ریز معاملات این گروه

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
شتران بازار دوم بورس (‎5.40) 8,000 (‎5.93) 8,040 ‎64.621‎ M ‎516.949‎ B 7,810 8,040 7,740
شپنا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎5.08) 10,130 (‎5.91) 10,210 ‎59.174‎ M ‎599.603‎ B 10,100 10,210 9,900
شبندر بازار دوم بورس (‎5.69) 20,230 (‎5.96) 20,280 ‎21.193‎ M ‎428.718‎ B 20,240 20,280 19,770
شبريز بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎5.59) 25,860 (‎5.96) 25,950 ‎8.618‎ M ‎222.865‎ B 24,700 25,950 23,900
شبهرن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎3.63) 10,840 (‎4.49) 10,930 ‎4.276‎ M ‎46.555‎ B 10,850 11,080 10,500
شسپا بازار دوم بورس (‎5.35) 14,760 (‎6.00) 14,850 ‎3.902‎ M ‎57.579‎ B 14,270 14,850 13,910
ونفت بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.90) 13,420 (‎2.56) 13,640 ‎1.228‎ M ‎16.767‎ B 13,940 13,940 13,360
شاوان بازار دوم فرابورس (‎-0.98) 81,205 (‎0.96) 82,800 ‎1.203‎ M ‎97.690‎ B 79,551 84,960 79,551
شرانل بازار دوم فرابورس (‎0.60) 38,188 (‎1.94) 38,700 823,492 ‎31.549‎ B 37,600 39,490 37,600
شپاس بازار دوم فرابورس (‎-0.39) 21,239 (‎-3.00) 20,684 306,822 ‎6.346‎ B 20,684 20,684 20,684
شنفت بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.56) 46,850 (‎3.46) 48,200 221,631 ‎10.598‎ B 46,600 48,500 45,450
شراز بازار دوم فرابورس (‎-0.62) 106,106 (‎1.12) 107,967 199,213 ‎20.971‎ B 103,564 109,942 103,564
شزنگ بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 234,510 (‎-4.00) 225,139 0 0 0 0 0