عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای عرضه برق و گاز و بخار آب به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
گواهي ظرفيت - (‎0.00) 10,639 (‎0.00) 10,639 ‎63.200‎ M ‎672.385‎ B 10,639 10,639 10,639
بجهرم بازار دوم فرابورس (‎4.42) 2,243 (‎5.96) 2,276 ‎22.012‎ M ‎49.422‎ B 2,255 2,276 2,185
دماوند بازار دوم فرابورس (‎0.87) 31,013 (‎-3.00) 29,822 ‎8.220‎ M ‎254.912‎ B 31,020 31,530 29,822
وهور بازار اول فرابورس (‎-0.89) 2,005 (‎-2.97) 1,963 ‎7.877‎ M ‎15.463‎ B 1,963 1,963 1,963
ونيرو بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-1.13) 2,546 (‎-2.99) 2,498 ‎7.201‎ M ‎17.988‎ B 2,498 2,498 2,498
بپيوند بازار اول فرابورس (‎2.27) 11,074 (‎3.80) 11,240 ‎3.133‎ M ‎35.026‎ B 10,803 11,339 10,803
آبادا بازار دوم بورس (‎-2.15) 12,290 (‎-2.95) 12,190 ‎3.034‎ M ‎37.056‎ B 12,190 12,490 12,190
بكهنوج بازار دوم فرابورس (‎-0.12) 1,633 (‎-3.00) 1,586 ‎1.304‎ M ‎2.068‎ B 1,586 1,586 1,586
مبين بازار دوم بورس (‎0.39) 15,510 (‎4.47) 16,140 ‎1.021‎ M ‎16.238‎ B 15,470 16,300 15,460
بگيلان - (‎0.32) 19,978 (‎0.62) 20,039 706,863 ‎14.233‎ B 19,500 20,500 19,500
بفجر بازار دوم بورس (‎0.67) 21,120 (‎4.77) 21,980 563,952 ‎12.195‎ B 21,390 22,000 21,110
بمپنا بازار دوم فرابورس (‎-0.52) 69,892 (‎-3.00) 68,152 124,453 ‎8.483‎ B 68,152 70,000 68,152
بزاگرس بازار دوم فرابورس (‎0.00) 7,154 (‎-2.99) 6,940 10,793 ‎74.903‎ M 6,940 6,940 6,940