صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله که در بورس ایران موجود هستند را مشاهده می کنید و می توانید به اطلاعات معاملاتی روزانه ی آن ها دسترسی پیدا کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كمند - (‎0.07) 10,034 (‎0.07) 10,034 ‎193.805‎ M ‎1,944.553‎ B 10,033 10,036 10,033
كارين - (‎0.04) 10,118 (‎0.04) 10,118 ‎71.601‎ M ‎724.461‎ B 10,121 10,121 10,116
امين يكم - (‎0.08) 10,123 (‎0.11) 10,126 ‎59.777‎ M ‎605.131‎ B 10,119 10,128 10,118
پالايش - (‎4.99) 72,550 (‎6.12) 73,330 ‎56.211‎ M ‎4,078.164‎ B 71,700 74,400 70,220
كيان - (‎0.05) 28,375 (‎0.05) 28,375 ‎56.055‎ M ‎1,590.561‎ B 28,376 28,379 28,374
فردا - (‎0.07) 10,665 (‎0.07) 10,665 ‎30.095‎ M ‎320.969‎ B 10,664 10,666 10,664
اعتماد بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.05) 36,354 (‎0.05) 36,353 ‎26.223‎ M ‎953.313‎ B 36,356 36,357 36,353
دارا يكم - (‎1.75) 134,950 (‎1.70) 134,890 ‎25.811‎ M ‎3,483.232‎ B 135,000 137,400 132,250
پارند - (‎-0.05) 11,192 (‎-0.05) 11,192 ‎17.104‎ M ‎191.425‎ B 11,206 11,206 11,190
دمعيار بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.05) 10,105 (‎0.04) 10,104 ‎16.934‎ M ‎171.121‎ B 10,110 10,110 10,104
آساميد بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.04) 11,999 (‎0.03) 11,997 ‎13.805‎ M ‎165.654‎ B 11,997 12,004 11,997
آوا بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎2.49) 6,592 (‎2.81) 6,613 ‎11.537‎ M ‎76.050‎ B 6,501 6,698 6,458
تصميم - (‎0.15) 16,299 (‎0.15) 16,299 ‎9.017‎ M ‎146.971‎ B 16,276 16,320 16,062
افران - (‎0.00) 13,287 (‎0.00) 13,287 ‎8.525‎ M ‎113.267‎ B 13,287 13,291 13,287
ارزش - (‎1.80) 9,070 (‎1.35) 9,030 ‎5.742‎ M ‎52.086‎ B 9,160 9,160 8,970
آكورد بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.05) 32,013 (‎0.05) 32,013 ‎5.284‎ M ‎169.153‎ B 32,013 32,019 32,000
مدير بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎2.99) 7,891 (‎4.05) 7,972 ‎4.083‎ M ‎32.219‎ B 7,710 8,012 7,700
ارمغان - (‎0.15) 10,037 (‎0.17) 10,039 ‎3.594‎ M ‎36.070‎ B 10,033 10,045 10,026
خاتم - (‎0.05) 11,089 (‎0.03) 11,087 ‎2.886‎ M ‎32.005‎ B 11,087 11,098 11,087
سپيدما بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.03) 10,291 (‎0.03) 10,291 ‎2.710‎ M ‎27.894‎ B 10,290 10,295 10,290
سپاس - (‎0.06) 10,035 (‎0.04) 10,033 ‎2.430‎ M ‎24.386‎ B 10,033 10,036 10,033
اوصتا بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 18,598 (‎0.06) 18,610 ‎2.253‎ M ‎41.901‎ B 18,598 18,610 18,598
كاريس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎3.08) 10,643 (‎3.68) 10,705 ‎2.119‎ M ‎22.552‎ B 10,359 10,790 10,326
دارا بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎-0.11) 10,030 (‎-0.08) 10,033 ‎2.025‎ M ‎20.315‎ B 10,049 10,049 10,015
سرو - (‎3.02) 62,670 (‎3.93) 63,220 ‎1.845‎ M ‎115.595‎ B 62,100 63,580 61,500
ياقوت - (‎0.02) 12,352 (‎0.00) 12,350 ‎1.408‎ M ‎17.396‎ B 12,368 12,368 12,349
فيروزا - (‎0.22) 22,848 (‎0.35) 22,877 ‎1.405‎ M ‎32.094‎ B 22,801 22,899 22,731
آگاس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎2.55) 63,903 (‎3.28) 64,355 ‎1.398‎ M ‎89.345‎ B 63,390 64,900 62,550
سخند بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎-0.04) 10,023 (‎-0.17) 10,010 ‎1.167‎ M ‎11.694‎ B 10,030 10,035 10,003
پيشگام بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 200,000 (‎0.00) 200,000 538,990 ‎107.798‎ B 200,000 200,000 200,000
زرين بازار سوم فرابورس (‎4.05) 9,690 (‎3.09) 9,601 532,676 ‎5.162‎ B 9,400 9,950 9,161
سپر - (‎0.03) 11,784 (‎0.03) 11,784 284,546 ‎3.353‎ B 11,784 11,785 11,784
صايند بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎-0.28) 9,700 (‎-0.28) 9,700 273,830 ‎2.656‎ B 9,746 9,746 9,684
وبازار - (‎1.10) 9,160 (‎1.32) 9,180 237,224 ‎2.173‎ B 9,240 9,240 9,100
كاردان - (‎3.44) 146,520 (‎3.77) 146,990 212,701 ‎31.164‎ B 144,100 147,990 142,850
اطلس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎1.81) 194,642 (‎3.53) 197,940 176,951 ‎34.442‎ B 192,100 197,990 191,501
فيروزه - (‎2.60) 129,450 (‎2.75) 129,640 93,154 ‎12.059‎ B 128,900 131,500 128,000
ثروتم بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎2.88) 73,352 (‎3.79) 74,000 65,980 ‎4.840‎ B 72,192 74,550 72,000
آساس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎1.68) 161,285 (‎2.83) 163,100 58,942 ‎9.506‎ B 160,001 163,500 158,804
فراز بازار سوم فرابورس (‎0.05) 10,314 (‎0.04) 10,313 46,724 ‎481.896‎ M 10,313 10,319 10,313
افق ملت - (‎1.51) 123,720 (‎1.74) 124,000 24,143 ‎2.987‎ B 124,790 124,790 122,320
آتيمس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.90) 173,704 (‎1.60) 174,900 18,524 ‎3.218‎ B 172,000 175,936 172,000
گنجين بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.13) 12,803 (‎0.15) 12,805 11,621 ‎148.787‎ M 12,791 12,805 12,791
صنوين - (‎1.41) 103,790 (‎1.22) 103,600 11,383 ‎1.181‎ B 102,550 104,700 102,550
بذر - (‎2.27) 92,670 (‎0.98) 91,500 8,153 ‎755.527‎ M 91,010 93,170 91,010
آسام بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.40) 102,912 (‎0.29) 102,800 1,570 ‎161.572‎ M 102,998 104,000 102,006
نوآور بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 342,500 (‎0.00) 342,500 1,530 ‎524.025‎ M 342,500 342,500 342,500
پارتين بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎-4.00) 163,200 (‎-4.00) 163,200 1,000 ‎163.200‎ M 163,200 163,200 163,200
آرماني بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎10.00) 1,464,100 (‎10.00) 1,464,100 1,000 ‎1.464‎ B 1,464,100 1,464,100 1,464,100
داريك بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.04) 10,570 (‎0.04) 10,570 781 ‎8.255‎ M 10,570 10,570 10,570
الماس بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.95) 107,128 (‎0.97) 107,150 270 ‎28.925‎ M 107,150 107,150 107,090
رويش بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 1,620,000 (‎0.00) 1,620,000 250 ‎405.000‎ M 1,620,000 1,620,000 1,620,000
نگين - (‎0.11) 47,600 (‎0.11) 47,600 200 ‎9.520‎ M 47,600 47,600 47,600
پويا بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 200,000 (‎0.00) 200,000 0 0 0 0 0
سحرخيز بورس کالا (‎0.00) 8,641 (‎0.10) 8,650 0 0 0 0 0
ونچر بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 127,784 (‎-1.40) 126,000 0 0 0 0 0
طلا بورس کالا (‎0.00) 69,824 (‎1.47) 70,848 0 0 0 0 0
ثروت بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 309,658 (‎0.00) 309,658 0 0 0 0 0
عيار بورس کالا (‎0.00) 25,013 (‎0.56) 25,152 0 0 0 0 0
زر بورس کالا (‎0.00) 41,571 (‎0.55) 41,800 0 0 0 0 0
نهال بورس کالا (‎0.00) 8,904 (‎2.16) 9,096 0 0 0 0 0
گوهر بورس کالا (‎0.00) 48,136 (‎0.43) 48,344 0 0 0 0 0
ويسرو بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 192,000 (‎0.00) 192,000 0 0 0 0 0
فنابا بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 225,000 (‎0.00) 225,000 0 0 0 0 0
استارز بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 200,000 (‎0.00) 200,000 0 0 0 0 0
آشناتك بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس (‎0.00) 174,494 (‎0.00) 174,494 0 0 0 0 0