شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی را همراه با ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
شستا (‎3.75) 11,070 (‎4.12) 11,110 ‎62.731‎ M ‎694.623‎ B 10,930 11,290 10,710
وغدير بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎4.75) 10,140 (‎5.99) 10,260 ‎28.166‎ M ‎285.612‎ B 10,000 10,260 9,700
وصندوق بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.14) 13,930 (‎-0.79) 13,800 ‎5.712‎ M ‎79.625‎ B 13,710 14,090 13,700
وبانك بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.41) 7,420 (‎2.17) 7,550 ‎2.311‎ M ‎17.430‎ B 7,350 7,680 7,350
واميد بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.08) 12,420 (‎-2.98) 12,060 252,734 ‎3.048‎ B 12,060 12,060 12,060