سيمان، آهك و گچ

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه سیمان و آهک و گچ را می توانید همراه با اطلاعات معاملاتی آن ها مشاهده کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
ساراب بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎3.44) 23,180 (‎4.42) 23,400 ‎15.406‎ M ‎357.166‎ B 22,410 23,750 21,800
سشرق بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-2.02) 5,810 (‎-2.53) 5,780 ‎10.343‎ M ‎60.122‎ B 5,760 5,940 5,760
سمازن بازار دوم بورس (‎-0.25) 12,070 (‎1.65) 12,300 ‎4.798‎ M ‎57.921‎ B 11,880 12,300 11,840
سپاها بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-1.00) 7,950 (‎-2.49) 7,830 ‎4.558‎ M ‎36.137‎ B 7,850 8,110 7,790
سفارس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎4.70) 14,940 (‎5.96) 15,120 ‎4.336‎ M ‎64.770‎ B 14,300 15,120 14,300
سيتا بازار دوم بورس (‎0.13) 15,020 (‎0.07) 15,010 ‎4.320‎ M ‎64.900‎ B 15,000 15,240 15,000
سباقر بازار پايه زرد فرابورس (‎-3.86) 15,303 (‎-3.93) 15,292 ‎2.157‎ M ‎33.010‎ B 15,282 15,615 15,282
سرود بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.54) 16,780 (‎2.40) 17,090 ‎1.572‎ M ‎26.493‎ B 16,300 17,200 16,270
سشمال بازار دوم بورس (‎-0.72) 9,590 (‎-2.90) 9,380 ‎1.398‎ M ‎13.126‎ B 9,380 9,570 9,380
سخوز بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.29) 20,570 (‎2.10) 20,940 ‎1.149‎ M ‎23.708‎ B 20,020 21,160 20,020
سيدكو بازار دوم بورس (‎0.35) 5,730 (‎0.70) 5,750 ‎1.146‎ M ‎6.681‎ B 5,630 5,920 5,630
سكرما بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.46) 15,240 (‎-2.35) 14,950 615,165 ‎9.188‎ B 14,860 15,290 14,860
سمتاز بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.00) 23,579 (‎-1.96) 23,350 515,897 ‎12.080‎ B 24,317 24,317 23,341
سبزوا بازار دوم فرابورس (‎-0.06) 3,314 (‎-2.99) 3,217 341,313 ‎1.098‎ B 3,217 3,217 3,217
ستران بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.30) 23,330 (‎-2.99) 22,700 204,319 ‎4.638‎ B 22,700 22,700 22,700
سخواف بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.24) 16,800 (‎-2.00) 16,504 140,000 ‎2.311‎ B 16,504 16,504 16,504
ساروج بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 17,380 (‎1.75) 17,690 121,855 ‎2.113‎ B 17,040 17,769 17,038
سخاش بازار دوم بورس (‎-0.49) 140,660 (‎-3.00) 137,110 54,787 ‎7.512‎ B 137,110 137,110 137,110
ساوه - (‎-0.06) 55,765 (‎-3.00) 54,125 17,511 ‎947.783‎ M 54,125 54,125 54,125
سكرد بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 9,790 (‎-2.96) 9,500 17,131 ‎162.745‎ M 9,500 9,500 9,500
سجام بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 4,265 (‎-1.99) 4,180 13,805 ‎57.705‎ M 4,180 4,180 4,180
سقاين بازار دوم بورس (‎-0.05) 65,710 (‎-3.00) 63,770 10,384 ‎662.188‎ M 63,770 63,770 63,770
سدور بازار دوم بورس (‎0.00) 19,370 (‎-2.99) 18,790 10,216 ‎191.959‎ M 18,790 18,790 18,790
سفانو بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.03) 35,030 (‎-3.00) 33,990 8,467 ‎287.793‎ M 33,990 33,990 33,990
سهگمت بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 24,760 (‎-2.99) 24,020 5,990 ‎143.880‎ M 24,020 24,020 24,020
سغرب بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.06) 33,840 (‎-17.31) 28,000 5,550 ‎155.400‎ M 28,000 28,000 28,000
سيلام بازار دوم بورس (‎0.00) 11,200 (‎-2.95) 10,870 5,180 ‎56.307‎ M 10,870 10,870 10,870
سدشت بازار دوم بورس (‎0.03) 70,680 (‎5.99) 74,890 4,140 ‎310.045‎ M 74,890 74,890 74,890
ساربيل بازار دوم بورس (‎0.00) 53,470 (‎-2.99) 51,870 2,800 ‎145.236‎ M 51,870 51,870 51,870
ساروم بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 35,450 (‎-2.99) 34,390 2,123 ‎73.010‎ M 34,390 34,390 34,390
سبجنو بازار دوم بورس (‎0.00) 59,420 (‎-3.00) 57,640 1,291 ‎74.413‎ M 57,640 57,640 57,640
سهرمز بازار دوم بورس (‎0.00) 24,820 (‎-2.98) 24,080 950 ‎22.876‎ M 24,080 24,080 24,080
سبهان بازار دوم بورس (‎-0.01) 142,130 (‎-3.00) 137,880 730 ‎100.652‎ M 137,880 137,880 137,880
سخزر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 29,150 (‎-19.45) 23,480 69 ‎1.620‎ M 23,480 23,480 23,480
سصوفي بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 18,640 (‎-10.46) 16,690 66 ‎1.102‎ M 16,690 16,690 16,690
سنير بازار دوم بورس (‎0.00) 249,350 (‎-3.00) 241,870 49 ‎11.852‎ M 241,870 241,870 241,870
سفار بازار دوم بورس (‎0.00) 152,280 (‎-2.99) 147,720 35 ‎5.170‎ M 147,720 147,720 147,720
سلار بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 60,027 (‎-3.99) 57,629 0 0 0 0 0
سكارون بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 177,931 (‎-2.00) 174,375 0 0 0 0 0
سصفها بازار دوم بورس (‎0.00) 126,950 (‎-2.99) 123,150 0 0 0 0 0