وكبهمن

مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن
10,313
بازار اول فرابورس
EPS : 1,332

آخرین معامله نماد وكبهمن

قیمت پایانی :10,088 ‎0.24%
بیشترین قیمت : 10,404
کمترین قیمت : 10,064
اولین قیمت : 10,064
تعداد معاملات : 3,441
حجم معاملات : 964,991
ارزش معاملات : ‎9.827‎ B
بازه مجاز : 9,584 الی 10,592

خرید های بالای 100 میلیون تومان در آخرین روز معاملاتی

قیمت مبلغ زمان نوع معامله

نمادهای هم گروه نماد وكبهمن

نماد آخرین حجم ارزش
وسكرد ‎-0.74% ‎136.254‎M ‎91.185‎B
وخارزم ‎1.80% ‎40.764‎M ‎183.945‎B
وسپهر ‎0.00% ‎39.225‎M ‎392.683‎B
واعتبار ‎5.95% ‎33.761‎M ‎334.979‎B
وساپا ‎6.00% ‎32.306‎M ‎151.473‎B
وسرضوي ‎-2.91% ‎18.407‎M ‎18.407‎B
وسفارس ‎-2.91% ‎14.013‎M ‎14.013‎B
وبوعلي ‎2.83% ‎8.411‎M ‎48.560‎B
صبا ‎4.35% ‎6.676‎M ‎51.020‎B
وصنعت ‎3.94% ‎2.962‎M ‎16.901‎B
سرچشمه ‎-2.79% ‎2.565‎M ‎15.012‎B
ومهان ‎4.57% ‎2.016‎M ‎24.821‎B
وسكاب ‎3.04% ‎1.853‎M ‎8.919‎B
ونيكي ‎2.81% ‎1.765‎M ‎14.021‎B
وسپه ‎0.79% ‎1.465‎M ‎9.207‎B
وكبهمن ‎2.47% 964,991 ‎9.827‎B
گوهران ‎0.32% 860,716 ‎6.031‎B
وپويا ‎-3.00% 808,232 ‎5.024‎B
وتوسم ‎-0.65% 798,845 ‎6.069‎B
وسبحان ‎-2.99% 730,285 ‎1.989‎B
آريان ‎4.99% 711,474 ‎7.198‎B
وبرق ‎3.00% 381,622 ‎91.463‎B
وسمازن ‎-2.06% 232,772 ‎221.133‎M
وكادو ‎-4.00% 217,634 ‎3.372‎B
واتي ‎-2.96% 146,219 ‎1.437‎B
وصنا ‎-2.84% 89,053 ‎487.120‎M
وملت ‎-4.00% 88,132 ‎370.331‎M
وساغربي ‎-2.99% 77,862 ‎58.163‎M
وبهمن ‎-2.94% 63,427 ‎878.464‎M
وسيستا ‎-2.89% 59,000 ‎43.542‎M
وبيمه ‎-2.97% 55,920 ‎151.879‎M
وسصفا ‎-2.99% 39,000 ‎40.482‎M
وآرين ‎-1.98% 36,164 ‎123.681‎M
وگستر ‎-3.00% 29,887 ‎550.070‎M
وتوصا ‎-2.95% 20,875 ‎226.911‎M
وسخوز ‎-2.99% 19,544 ‎18.391‎M
وسلرستا ‎-3.00% 16,300 ‎14.230‎M
وساربيل ‎-2.97% 15,300 ‎19.003‎M
وسيزد ‎-2.97% 12,231 ‎15.191‎M
پرديس ‎-2.95% 12,114 ‎63.841‎M
وسيلام ‎-2.42% 10,000 ‎12.100‎M
اعتلا ‎-2.99% 9,836 ‎69.265‎M
وسخراش ‎-2.99% 5,622 ‎7.472‎M
وسمركز ‎-1.43% 5,500 ‎7.590‎M
وسزنجان ‎-2.96% 3,700 ‎5.099‎M
وسقم ‎-2.98% 3,670 ‎5.021‎M
وآوا ‎-2.99% 1,661 ‎14.329‎M
وايرا ‎-4.00% 850 ‎9.956‎M
سدبير ‎-3.00% 343 ‎29.746‎M
معيار ‎0.64% 0 0

معرفی سهم وكبهمن

وکبهمن (شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن) : شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن در سال 1362 تاسیس گردید فعالیت این مجموعه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله انواع فلزات گرانبها، سهام، اوراق بهادار دارای حق رای، سهم الشرکه و چندین مورد دیگر میباشد. این شرکت سهام خود را در سال 1399 در بورس اوراق بهادار عرضه نمود. مدیرعامل: عباس شفیع پور مدیرمالی: مصطفی ردایی سرمایه: 2500000

معاملات حقیقی و حقوقی نماد وكبهمن

حقیقی
-
حقوقی
205
تعداد خریدار
1
882,707
حجم خرید
82,284
میانگین خرید هر کد حقیقی : 4 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 6 میلیون تومان 6 میلیون تومان
3,164
تعداد فروشنده
4
834,823
حجم فروش
130,168
میانگین فروش هر کد حقیقی : 272,109 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
527,603 تومان 573,049 تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 16.32
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11.50 11.99 10.81
ورود پول حقیقی : 48 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-6 میلیارد تومان ‎-8 میلیارد تومان ‎-14 میلیارد تومان

وكبهمن


بازدهی این سهم در چند ماه
1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
‎-7.0% ‎-28.0% ‎-28.8% ‎-28.8%

عرضه و تقاضا نماد وكبهمن

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد

ورود و خروج پول حقیقی نماد وكبهمن

نمودار قدرت خریدار به فروشنده نماد وكبهمن

سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر نماد وكبهمن

تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1348/10/11 ‎1.471‎ M 10,064 ( ‎0.09 ) 10,130 ( ‎0.75 )
1348/10/11 ‎1.681‎ M 10,055 ( ‎-0.62 ) 10,004 ( ‎-1.13 )
1348/10/11 ‎3.414‎ M 10,118 ( ‎-1.48 ) 10,004 ( ‎-2.59 )
1348/10/11 ‎2.074‎ M 10,270 ( ‎-1.03 ) 10,162 ( ‎-2.07 )
1348/10/11 ‎1.705‎ M 10,377 ( ‎-0.90 ) 10,201 ( ‎-2.58 )
1348/10/11 ‎2.077‎ M 10,471 ( ‎-1.28 ) 10,289 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 ‎2.094‎ M 10,607 ( ‎0.08 ) 10,390 ( ‎-1.96 )
1348/10/11 ‎2.788‎ M 10,598 ( ‎1.77 ) 10,900 ( ‎4.67 )
1348/10/11 ‎2.420‎ M 10,414 ( ‎1.67 ) 10,600 ( ‎3.49 )
1348/10/11 ‎3.497‎ M 10,243 ( ‎0.10 ) 10,441 ( ‎2.03 )
1348/10/11 ‎1.972‎ M 10,233 ( ‎-1.01 ) 10,110 ( ‎-2.20 )
1348/10/11 ‎1.497‎ M 10,337 ( ‎-0.69 ) 10,200 ( ‎-2.01 )
1348/10/11 ‎4.109‎ M 10,409 ( ‎-2.74 ) 10,401 ( ‎-2.81 )
1348/10/11 ‎2.881‎ M 10,702 ( ‎-0.39 ) 10,580 ( ‎-1.53 )
1348/10/11 ‎3.863‎ M 10,744 ( ‎0.44 ) 10,852 ( ‎1.45 )
1348/10/11 ‎2.692‎ M 10,697 ( ‎-1.21 ) 10,613 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎3.693‎ M 10,828 ( ‎-1.67 ) 10,792 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎3.327‎ M 11,012 ( ‎-1.36 ) 10,941 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎5.415‎ M 11,164 ( ‎-0.90 ) 11,040 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 589,700 11,265 ( ‎-0.27 ) 11,070 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 590,604 11,295 ( ‎-0.26 ) 11,099 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎1.480‎ M 11,325 ( ‎-0.63 ) 11,170 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎2.326‎ M 11,397 ( ‎-1.09 ) 11,293 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎2.621‎ M 11,523 ( ‎-0.88 ) 11,417 ( ‎-1.79 )
1348/10/11 ‎3.292‎ M 11,625 ( ‎-1.43 ) 11,568 ( ‎-1.92 )
1348/10/11 ‎3.592‎ M 11,794 ( ‎-1.01 ) 11,676 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎1.271‎ M 11,914 ( ‎-0.57 ) 11,743 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎2.714‎ M 11,982 ( ‎-1.07 ) 11,870 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎1.772‎ M 12,112 ( ‎-0.50 ) 11,997 ( ‎-1.45 )
1348/10/11 ‎2.702‎ M 12,173 ( ‎-0.84 ) 12,060 ( ‎-1.76 )
1348/10/11 ‎3.386‎ M 12,276 ( ‎0.74 ) 12,292 ( ‎0.87 )
1348/10/11 ‎4.675‎ M 12,186 ( ‎0.83 ) 12,240 ( ‎1.27 )
1348/10/11 ‎7.253‎ M 12,086 ( ‎3.15 ) 12,240 ( ‎4.46 )
1348/10/11 ‎5.920‎ M 11,717 ( ‎-0.82 ) 11,578 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎4.560‎ M 11,814 ( ‎0.49 ) 11,750 ( ‎-0.05 )
1348/10/11 ‎7.650‎ M 11,756 ( ‎0.14 ) 11,820 ( ‎0.69 )
1348/10/11 ‎4.839‎ M 11,739 ( ‎-2.00 ) 11,739 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎9.442‎ M 11,978 ( ‎-1.14 ) 11,874 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎6.421‎ M 12,116 ( ‎0.32 ) 12,200 ( ‎1.02 )
1348/10/11 ‎4.955‎ M 12,077 ( ‎-1.00 ) 12,074 ( ‎-1.02 )
1348/10/11 ‎9.787‎ M 12,199 ( ‎-1.33 ) 12,116 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎9.636‎ M 12,363 ( ‎0.84 ) 12,260 ( ‎0.00 )
1348/10/11 ‎8.389‎ M 12,260 ( ‎3.79 ) 12,500 ( ‎5.82 )
1348/10/11 ‎11.244‎ M 11,812 ( ‎-0.68 ) 12,100 ( ‎1.74 )
1348/10/11 ‎1.591‎ M 11,893 ( ‎-0.77 ) 11,746 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎2.326‎ M 11,985 ( ‎-1.12 ) 11,879 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎5.812‎ M 12,121 ( ‎-1.66 ) 12,080 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎4.765‎ M 12,326 ( ‎-1.83 ) 12,453 ( ‎-0.82 )
1348/10/11 ‎1.763‎ M 12,556 ( ‎-0.92 ) 12,420 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎2.873‎ M 12,673 ( ‎-1.49 ) 12,608 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎3.369‎ M 12,865 ( ‎-1.70 ) 12,827 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎9.084‎ M 13,088 ( ‎-1.86 ) 13,070 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎3.966‎ M 13,336 ( ‎-1.83 ) 13,314 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎5.338‎ M 13,585 ( ‎-1.83 ) 13,562 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎8.468‎ M 13,838 ( ‎-1.14 ) 13,719 ( ‎-1.99 )
1348/10/11 ‎12.821‎ M 13,998 ( ‎4.29 ) 14,227 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎13.672‎ M 13,422 ( ‎-0.25 ) 13,499 ( ‎0.33 )
1348/10/11 ‎18.358‎ M 13,455 ( ‎-4.08 ) 13,326 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎12.842‎ M 14,027 ( ‎4.48 ) 14,097 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎3.897‎ M 13,426 ( ‎-4.89 ) 13,411 ( ‎-4.99 )
1348/10/11 ‎14.073‎ M 14,116 ( ‎-3.67 ) 13,922 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎18.714‎ M 14,654 ( ‎-1.28 ) 14,550 ( ‎-1.98 )
1348/10/11 ‎18.796‎ M 14,844 ( ‎-4.31 ) 14,740 ( ‎-4.98 )
1348/10/11 ‎20.600‎ M 15,513 ( ‎-3.05 ) 15,201 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎13.864‎ M 16,001 ( ‎4.88 ) 16,018 ( ‎4.99 )
1348/10/11 ‎34.991‎ M 15,256 ( ‎-1.47 ) 15,729 ( ‎1.58 )
1348/10/11 ‎5.884‎ M 15,484 ( ‎-4.21 ) 15,357 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎18.226‎ M 16,165 ( ‎-4.84 ) 16,139 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎20.931‎ M 16,988 ( ‎-2.70 ) 16,587 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎39.402‎ M 17,460 ( ‎-0.33 ) 17,090 ( ‎-2.44 )
1348/10/11 ‎95.994‎ M 17,518 ( ‎-2.16 ) 17,385 ( ‎-2.90 )
1348/10/11 ‎3.198‎ M 17,905 ( ‎-5.00 ) 17,905 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎1.392‎ M 18,847 ( ‎-2.71 ) 18,404 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 273,661 19,372 ( ‎-0.53 ) 18,503 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎1.815‎ M 19,476 ( ‎-4.09 ) 19,291 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎42.383‎ M 20,306 ( ‎-4.26 ) 20,149 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎1.056‎ M 21,209 ( ‎-2.38 ) 20,640 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎1.102‎ M 21,726 ( ‎-2.48 ) 21,165 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 481,288 22,278 ( ‎-1.08 ) 21,396 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 633,601 22,522 ( ‎-1.37 ) 21,693 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎4.208‎ M 22,834 ( ‎-3.18 ) 22,406 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎59.088‎ M 23,585 ( ‎4.74 ) 23,642 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎20.505‎ M 22,517 ( ‎4.90 ) 22,538 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎95.669‎ M 21,465 ( ‎-0.68 ) 22,405 ( ‎3.67 )
1348/10/11 ‎62.892‎ M 21,611 ( ‎-0.81 ) 20,698 ( ‎-5.00 )
1348/10/11 ‎1.502‎ M 21,787 ( ‎2.88 ) 22,235 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎3.536‎ M 21,177 ( ‎5.00 ) 21,177 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎4.465‎ M 20,169 ( ‎5.00 ) 20,169 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎2.512‎ M 19,209 ( ‎4.16 ) 19,364 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.413‎ M 18,442 ( ‎2.34 ) 18,921 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.146‎ M 18,020 ( ‎1.89 ) 18,569 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎3.223‎ M 17,685 ( ‎5.00 ) 17,685 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.016‎ M 16,843 ( ‎1.68 ) 17,392 ( ‎5.00 )
1348/10/11 941,947 16,564 ( ‎1.36 ) 17,158 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.168‎ M 16,341 ( ‎1.69 ) 16,872 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎2.977‎ M 16,069 ( ‎4.31 ) 16,175 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎3.486‎ M 15,405 ( ‎5.00 ) 15,405 ( ‎5.00 )
1348/10/11 894,209 14,672 ( ‎1.30 ) 15,208 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎249.999‎ M 14,484 ( ‎inf ) 14,484 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است