وساشرقي

شركت س استان آذربايجان شرقي
870
بازار دوم بورس
EPS : 60

آخرین معامله نماد وساشرقي

قیمت پایانی :913 ‎-0.22%
بیشترین قیمت : 870
کمترین قیمت : 870
اولین قیمت : 870
تعداد معاملات : 85
حجم معاملات : ‎3.191‎ M
ارزش معاملات : ‎2.776‎ B
بازه مجاز : 867 الی 959

خرید های بالای 100 میلیون تومان در آخرین روز معاملاتی

قیمت مبلغ زمان نوع معامله

نمادهای هم گروه نماد وساشرقي

نماد آخرین حجم ارزش
وسلرستا ‎4.88% ‎95.013‎M ‎56.867‎B
وخارزم ‎1.42% ‎40.015‎M ‎183.009‎B
وآوا ‎-4.67% ‎36.913‎M ‎205.435‎B
وسكرمان ‎-4.94% ‎29.222‎M ‎24.751‎B
وبيمه ‎-1.90% ‎28.909‎M ‎49.361‎B
ومدير ‎4.98% ‎25.102‎M ‎94.206‎B
وسبحان ‎1.14% ‎23.870‎M ‎58.218‎B
وساپا ‎-1.45% ‎21.682‎M ‎109.380‎B
وسگيلا ‎2.31% ‎21.644‎M ‎13.973‎B
ونيكي ‎4.97% ‎21.428‎M ‎194.380‎B
صبا ‎4.22% ‎15.315‎M ‎111.742‎B
وسپهر ‎1.73% ‎13.962‎M ‎127.976‎B
وسپه ‎4.91% ‎13.550‎M ‎88.360‎B
پرديس ‎5.00% ‎13.310‎M ‎61.252‎B
وپويا ‎2.73% ‎12.680‎M ‎57.889‎B
وتوصا ‎0.12% ‎12.249‎M ‎99.471‎B
وآرين ‎0.06% ‎11.448‎M ‎37.407‎B
وصنعت ‎1.86% ‎11.253‎M ‎61.015‎B
وسكاب ‎2.45% ‎10.117‎M ‎26.387‎B
وسهمدا ‎-4.59% ‎9.164‎M ‎6.090‎B
آريان ‎3.00% ‎7.890‎M ‎97.266‎B
وبوعلي ‎3.86% ‎5.306‎M ‎20.231‎B
سرچشمه ‎1.70% ‎4.984‎M ‎35.771‎B
ومهان ‎5.00% ‎4.529‎M ‎57.569‎B
وسهرمز ‎-4.92% ‎4.318‎M ‎3.424‎B
واتي ‎4.95% ‎3.283‎M ‎31.611‎B
اعتلا ‎-0.29% ‎3.235‎M ‎20.083‎B
وكادو ‎3.00% ‎2.314‎M ‎35.700‎B
وتوسم ‎1.41% ‎2.004‎M ‎14.300‎B
وكبهمن ‎4.07% ‎1.942‎M ‎21.544‎B
واعتبار ‎-0.51% ‎1.762‎M ‎13.782‎B
وايرا ‎-2.99% ‎1.603‎M ‎16.556‎B
وسكرد ‎-2.30% ‎1.602‎M ‎888.370‎M
وصنا ‎1.80% ‎1.600‎M ‎8.281‎B
سنوين ‎-3.00% ‎1.037‎M ‎9.130‎B
وبهمن ‎3.66% 984,167 ‎11.700‎B
گوهران ‎0.47% 624,670 ‎4.428‎B
معيار ‎-3.00% 178,604 ‎7.758‎B
وسرضوي ‎-4.95% 143,190 ‎140.183‎M
وبرق ‎5.00% 137,219 ‎8.940‎B
وسخراش ‎-4.97% 75,308 ‎97.976‎M
وملت ‎-1.98% 55,831 ‎237.170‎M
وسيستا ‎-4.86% 17,000 ‎9.979‎M
وگستر ‎-5.00% 16,767 ‎286.313‎M
وساغربي ‎-4.98% 15,839 ‎9.963‎M
وجامي ‎-3.00% 12,933 ‎187.386‎M
وسكرشا ‎-5.00% 10,110 ‎12.102‎M
فلات ‎-5.00% 1,717 ‎24.831‎M
وشمال ‎-3.00% 1,567 ‎134.306‎M
سدبير ‎-5.00% 70 ‎5.740‎M

معرفی سهم وساشرقي

هنوز توضیحاتی از تیم شریف برای این سهم ارائه نشده است.

معاملات حقیقی و حقوقی نماد وساشرقي

حقیقی
-
حقوقی
9
تعداد خریدار
1
191,363
حجم خرید
‎3.000‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
946,496 تومان 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان
63
تعداد فروشنده
1
‎3.126‎ M
حجم فروش
65,000
میانگین فروش هر کد حقیقی : 4 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 6 میلیون تومان 5 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 0.43
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.18 0.24 0.29
خروج پول حقیقی : 268 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-3 میلیارد تومان ‎-5 میلیارد تومان ‎-9 میلیارد تومان

وساشرقي


بازدهی این سهم در چند ماه
1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
‎-5.4% ‎-9.3% ‎-12.1% ‎-12.1%

عرضه و تقاضا نماد وساشرقي

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد

ورود و خروج پول حقیقی نماد وساشرقي

نمودار قدرت خریدار به فروشنده نماد وساشرقي

سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر نماد وساشرقي

تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1400/04/02 ‎3.191‎ M 913 ( ‎-0.22 ) 870 ( ‎-4.92 )
1400/04/01 ‎3.157‎ M 915 ( ‎-0.22 ) 872 ( ‎-4.91 )
1400/03/31 ‎4.000‎ M 917 ( ‎-0.22 ) 874 ( ‎-4.90 )
1400/03/30 ‎5.098‎ M 919 ( ‎-0.33 ) 876 ( ‎-4.99 )
1400/03/29 ‎3.060‎ M 922 ( ‎-0.22 ) 878 ( ‎-4.98 )
1400/03/26 ‎2.025‎ M 924 ( ‎-0.11 ) 879 ( ‎-4.97 )
1400/03/25 ‎4.010‎ M 925 ( ‎-0.22 ) 881 ( ‎-4.96 )
1400/03/24 ‎4.000‎ M 927 ( ‎-0.22 ) 883 ( ‎-4.95 )
1400/03/23 ‎3.000‎ M 929 ( ‎-0.21 ) 885 ( ‎-4.94 )
1400/03/22 ‎2.000‎ M 931 ( ‎-0.11 ) 886 ( ‎-4.94 )
1400/03/19 ‎4.067‎ M 932 ( ‎-0.21 ) 888 ( ‎-4.93 )
1400/03/18 ‎5.049‎ M 934 ( ‎-0.32 ) 891 ( ‎-4.91 )
1400/03/17 ‎3.081‎ M 937 ( ‎-0.21 ) 893 ( ‎-4.90 )
1400/03/12 ‎5.081‎ M 939 ( ‎-0.32 ) 895 ( ‎-4.99 )
1400/03/11 ‎3.032‎ M 942 ( ‎-0.21 ) 897 ( ‎-4.98 )
1400/03/10 11,720 944 ( ‎0.00 ) 897 ( ‎-4.98 )
1400/03/09 ‎7.139‎ M 944 ( ‎-0.42 ) 901 ( ‎-4.96 )
1400/03/08 ‎8.034‎ M 948 ( ‎-0.52 ) 906 ( ‎-4.93 )
1400/03/05 ‎14.105‎ M 953 ( ‎-0.83 ) 913 ( ‎-4.99 )
1400/03/04 ‎15.000‎ M 961 ( ‎-0.93 ) 922 ( ‎-4.95 )
1400/03/01 50,000 970 ( ‎0.00 ) 922 ( ‎-4.95 )
1400/02/26 5,456 970 ( ‎0.00 ) 922 ( ‎-4.95 )
1400/02/25 10,000 970 ( ‎0.00 ) 922 ( ‎-4.95 )
1400/02/22 6,000 970 ( ‎0.00 ) 941 ( ‎-2.99 )
1400/02/18 6,000 970 ( ‎0.00 ) 941 ( ‎-2.99 )
1400/02/15 61,658 970 ( ‎0.00 ) 941 ( ‎-2.99 )
1400/02/08 17,500 970 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-2.06 )
1400/02/07 10,790 970 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-2.06 )
1400/02/06 5,500 970 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-2.06 )
1400/02/05 22,156 970 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-2.06 )
1400/02/01 20,474 970 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-2.06 )
1400/01/31 20 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/30 21,057 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/29 21,726 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/28 83,989 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/25 264,061 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/24 64,177 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/23 23,710 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/17 5,292 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/16 31,010 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1400/01/15 26,600 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/25 5,611 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/24 5,397 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/23 7,300 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/19 8,090 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/18 15,340 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/17 125,000 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/13 10,540 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/12 92,777 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/11 ‎1.734‎ M 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/09 22,031 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/06 33,623 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/05 47,156 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/04 52,526 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/03 72,000 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/12/02 68,281 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/29 43,500 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/28 95,525 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/27 58,307 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/26 107,453 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/25 ‎3.659‎ M 970 ( ‎0.00 ) 960 ( ‎-1.03 )
1399/11/21 ‎14.636‎ M 970 ( ‎0.00 ) 990 ( ‎2.06 )
1399/11/20 ‎17.733‎ M 970 ( ‎-1.02 ) 940 ( ‎-4.08 )
1399/11/19 ‎28.354‎ M 980 ( ‎-1.01 ) 960 ( ‎-3.03 )
1399/11/15 12,500 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/14 54,740 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/13 15,855 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/12 21,300 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/11 27,647 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/08 220,736 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/07 637,739 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/06 10,555 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/05 41,258 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/04 71,010 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/11/01 280,498 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/10/24 205,334 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/10/23 53,567 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/10/22 136,271 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/10/21 648,236 990 ( ‎0.00 ) 950 ( ‎-4.04 )
1399/10/20 ‎3.834‎ M 990 ( ‎0.00 ) 990 ( ‎0.00 )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است

عکس را درگ کنید یا بر روی کادر کلیک کنید