سرمايه گذاريها

در این صفحه لیست تمامی نماد ها و شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها و ... قرار دارند. شما می توانید در این صفحه به ریز معاملات سهم های دسته سرمایه گذاری و نماد بانکی دسترسی داشته باشید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
وسكرد بازار دوم بورس (‎-0.89) 669 (‎-0.74) 670 ‎136.254‎ M ‎91.185‎ B 655 710 655
وخارزم بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.56) 4,516 (‎1.76) 4,570 ‎62.162‎ M ‎280.752‎ B 4,460 4,620 4,390
وسپهر بازار اول فرابورس (‎-0.88) 10,011 (‎0.00) 10,100 ‎39.225‎ M ‎392.683‎ B 9,900 10,102 9,797
واعتبار بازار دوم بورس (‎5.42) 9,920 (‎5.95) 9,970 ‎34.241‎ M ‎339.769‎ B 9,970 9,970 9,160
وساپا بازار دوم بورس (‎5.75) 4,689 (‎6.00) 4,700 ‎32.883‎ M ‎154.186‎ B 4,679 4,700 4,570
وسرضوي بازار دوم بورس (‎0.00) 1,030 (‎-2.91) 1,000 ‎18.407‎ M ‎18.407‎ B 1,000 1,000 1,000
واتي بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-2.96) 9,830 (‎-2.96) 9,830 ‎17.981‎ M ‎176.779‎ B 9,830 10,000 9,830
وبوعلي بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎3.53) 5,860 (‎5.30) 5,960 ‎17.876‎ M ‎104.738‎ B 5,800 5,990 5,700
وسفارس بازار دوم بورس (‎0.00) 1,030 (‎-2.91) 1,000 ‎14.013‎ M ‎14.013‎ B 1,000 1,000 1,000
صبا - (‎2.02) 7,577 (‎3.68) 7,700 ‎10.130‎ M ‎77.641‎ B 7,450 7,800 7,450
آريان بازار پايه زرد فرابورس (‎4.99) 10,117 (‎4.99) 10,117 ‎7.927‎ M ‎80.201‎ B 10,117 10,117 10,117
ومهان بازار دوم فرابورس (‎2.30) 12,326 (‎3.58) 12,480 ‎5.679‎ M ‎69.995‎ B 12,518 12,670 12,000
وصنعت بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎1.79) 5,680 (‎3.94) 5,800 ‎5.453‎ M ‎31.319‎ B 5,770 5,830 5,580
وسكاب بازار دوم بورس (‎0.82) 4,775 (‎3.46) 4,900 ‎3.948‎ M ‎19.099‎ B 4,870 4,900 4,700
ونيكي بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.77) 7,880 (‎2.05) 7,980 ‎3.329‎ M ‎26.480‎ B 7,820 8,080 7,800
وسپه بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.16) 6,300 (‎0.79) 6,340 ‎2.682‎ M ‎16.947‎ B 6,200 6,490 6,200
سرچشمه بازار دوم فرابورس (‎-0.68) 5,946 (‎-2.79) 5,820 ‎2.565‎ M ‎15.012‎ B 5,867 6,088 5,808
وصنا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.71) 5,590 (‎-2.84) 5,470 ‎2.285‎ M ‎12.500‎ B 5,470 5,470 5,470
وكبهمن بازار اول فرابورس (‎1.03) 10,168 (‎2.69) 10,335 ‎2.147‎ M ‎22.111‎ B 10,064 10,540 10,064
وتوسم بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.26) 7,670 (‎-1.04) 7,610 ‎1.679‎ M ‎12.756‎ B 7,560 7,680 7,560
گوهران بازار اول فرابورس (‎0.25) 6,906 (‎1.45) 6,989 ‎1.277‎ M ‎8.924‎ B 6,995 7,190 6,800
وسبحان بازار اول فرابورس (‎-0.14) 2,804 (‎-2.99) 2,724 862,952 ‎2.351‎ B 2,724 2,724 2,724
وپويا - (‎-0.33) 6,387 (‎-3.00) 6,216 858,963 ‎5.339‎ B 6,216 6,216 6,216
وبرق بازار پايه زرد فرابورس (‎3.00) 239,670 (‎3.00) 239,670 381,622 ‎91.463‎ B 239,670 239,670 239,670
وكادو بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.07) 15,964 (‎-4.00) 15,492 332,342 ‎5.149‎ B 15,492 15,492 15,492
وبهمن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.21) 14,240 (‎-2.94) 13,850 264,727 ‎3.666‎ B 13,850 13,850 13,850
وتوصا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.18) 11,180 (‎-2.95) 10,870 254,256 ‎2.764‎ B 10,870 10,870 10,870
وسمازن بازار دوم بورس (‎0.00) 970 (‎-2.06) 950 232,772 ‎221.133‎ M 950 950 950
وآرين بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 3,488 (‎-1.98) 3,420 105,000 ‎359.100‎ M 3,420 3,420 3,420
وملت بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.18) 4,369 (‎-4.00) 4,202 104,988 ‎441.160‎ M 4,202 4,202 4,202
وبيمه بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 2,799 (‎-2.97) 2,716 82,076 ‎222.918‎ M 2,716 2,716 2,716
وساغربي بازار دوم بورس (‎0.00) 770 (‎-2.99) 747 77,862 ‎58.163‎ M 747 747 747
وسيستا بازار دوم بورس (‎0.00) 760 (‎-2.89) 738 59,000 ‎43.542‎ M 738 738 738
پرديس بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 5,430 (‎-2.95) 5,270 57,655 ‎303.842‎ M 5,270 5,270 5,270
وسصفا بازار دوم بورس (‎0.00) 1,070 (‎-2.99) 1,038 39,000 ‎40.482‎ M 1,038 1,038 1,038
وگستر بازار دوم فرابورس (‎-0.04) 18,967 (‎-3.00) 18,405 34,296 ‎631.218‎ M 18,405 18,405 18,405
وسخوز بازار دوم بورس (‎0.00) 970 (‎-2.99) 941 19,544 ‎18.391‎ M 941 941 941
اعتلا بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 7,258 (‎-2.99) 7,042 16,548 ‎116.531‎ M 7,042 7,042 7,042
وساربيل بازار دوم بورس (‎0.00) 1,280 (‎-2.97) 1,242 15,300 ‎19.003‎ M 1,242 1,242 1,242
وسيزد بازار دوم بورس (‎0.00) 1,280 (‎-2.97) 1,242 12,231 ‎15.191‎ M 1,242 1,242 1,242
وسيلام بازار دوم بورس (‎0.00) 1,240 (‎-2.42) 1,210 10,000 ‎12.100‎ M 1,210 1,210 1,210
وسگيلا بازار دوم بورس (‎0.00) 770 (‎-2.99) 747 7,000 ‎5.229‎ M 747 747 747
وسلرستا بازار دوم بورس (‎0.00) 900 (‎-3.00) 873 6,000 ‎5.238‎ M 873 873 873
وسخراش بازار دوم بورس (‎0.00) 1,370 (‎-2.99) 1,329 5,622 ‎7.472‎ M 1,329 1,329 1,329
وسمركز بازار دوم بورس (‎0.00) 1,400 (‎-1.43) 1,380 5,500 ‎7.590‎ M 1,380 1,380 1,380
وسكرشا بازار دوم بورس (‎0.00) 1,260 (‎-2.94) 1,223 5,000 ‎6.115‎ M 1,223 1,223 1,223
وسزنجان بازار دوم بورس (‎0.00) 1,420 (‎-2.96) 1,378 3,700 ‎5.099‎ M 1,378 1,378 1,378
وسقم بازار دوم بورس (‎0.00) 1,410 (‎-2.98) 1,368 3,670 ‎5.021‎ M 1,368 1,368 1,368
وآوا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 8,893 (‎-2.99) 8,627 3,261 ‎28.133‎ M 8,627 8,627 8,627
سدبير بازار دوم فرابورس (‎-0.02) 89,391 (‎-3.00) 86,723 2,902 ‎251.670‎ M 86,723 86,723 86,723
وايرا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 12,200 (‎-4.00) 11,713 2,726 ‎31.930‎ M 11,713 11,713 11,713
فلات بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 15,643 (‎-1.99) 15,331 1,514 ‎23.211‎ M 15,331 15,331 15,331
معيار بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 61,192 (‎0.64) 61,586 0 0 0 0 0
وجامي بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 15,075 (‎-1.96) 14,779 0 0 0 0 0
وساشرقي بازار دوم بورس (‎0.00) 970 (‎-2.99) 941 0 0 0 0 0
وسكهبو بازار دوم بورس (‎0.00) 1,130 (‎-2.65) 1,100 0 0 0 0 0
وسكرمان بازار دوم بورس (‎0.00) 1,030 (‎-2.91) 1,000 0 0 0 0 0
وسهمدا بازار دوم بورس (‎0.00) 890 (‎-2.92) 864 0 0 0 0 0
وسگلستا بازار دوم بورس (‎0.00) 1,240 (‎-4.84) 1,180 0 0 0 0 0
وسخراج بازار دوم بورس (‎0.00) 2,220 (‎-2.70) 2,160 0 0 0 0 0
وشمال بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 88,598 (‎-2.00) 86,827 0 0 0 0 0
سنوين بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 9,140 (‎-1.99) 8,958 0 0 0 0 0
وسبوشهر بازار دوم بورس (‎0.00) 1,260 (‎-1.59) 1,240 0 0 0 0 0
ولقمان بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.00) 5,500 (‎1.00) 5,555 0 0 0 0 0