ساير واسطه گريهاي مالي

در این صفحه تمامی شرکت های واسطه گریهای مالی به همراه شاخص شرکت های واسطه گری های مالی و پولی و ریز معاملات این گروه را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
ولساپا بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎1.26) 2,809 (‎0.94) 2,800 ‎41.724‎ M ‎117.193‎ B 2,789 2,900 2,715
ولكار (‎4.97) 3,313 (‎4.97) 3,313 ‎12.705‎ M ‎42.092‎ B 3,313 3,313 3,313
ولپارس بازار دوم بورس (‎3.81) 4,028 (‎5.00) 4,074 ‎12.301‎ M ‎49.549‎ B 3,850 4,074 3,850
ولبهمن بازار اول فرابورس (‎1.37) 6,563 (‎1.95) 6,600 ‎4.061‎ M ‎26.652‎ B 6,628 6,680 6,403
ولملت بازار دوم بورس (‎0.58) 5,220 (‎0.19) 5,200 ‎1.667‎ M ‎8.728‎ B 5,160 5,300 5,160
وايران بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.92) 10,750 (‎-4.98) 10,310 261,075 ‎2.692‎ B 10,310 10,310 10,310
ولغدر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.17) 22,860 (‎-4.98) 21,760 23,495 ‎511.251‎ M 21,760 21,760 21,760
وليز بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 9,330 (‎-4.93) 8,870 16,610 ‎147.331‎ M 8,870 8,870 8,870
ولصنم بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 10,790 (‎-4.91) 10,260 4,996 ‎51.259‎ M 10,260 10,260 10,260