ساير محصولات كاني غيرفلزي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه محصولات کانی غیرفلزی و همچنین ریز معاملاتشان را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كفپارس بازار دوم بورس (‎-0.12) 3,261 (‎-2.97) 3,168 673,990 ‎2.135‎ B 3,168 3,168 3,168
كتوكا بازار دوم فرابورس (‎-12.02) 34,308 (‎-38.45) 24,000 400,494 ‎9.612‎ B 24,000 24,000 24,000
كخاك بازار دوم بورس (‎-0.69) 40,040 (‎-2.88) 39,160 309,309 ‎12.130‎ B 39,120 40,190 39,120
كهمدا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.10) 10,130 (‎-2.96) 9,840 135,973 ‎1.338‎ B 9,840 9,840 9,840
كرازي بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.13) 22,410 (‎-2.99) 21,770 88,689 ‎1.931‎ B 21,770 21,770 21,770
كسرام بازار دوم بورس (‎0.00) 8,320 (‎-2.88) 8,080 24,538 ‎198.267‎ M 8,080 8,080 8,080
كمينا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.08) 25,075 (‎-4.00) 24,092 15,501 ‎373.450‎ M 24,092 24,092 24,092
كسرا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 20,790 (‎-2.98) 20,170 14,423 ‎290.912‎ M 20,170 20,170 20,170
سفاسي بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 14,419 (‎-2.00) 14,132 6,500 ‎91.858‎ M 14,132 14,132 14,132
كفرا بازار دوم بورس (‎-0.02) 47,380 (‎-3.00) 45,970 4,584 ‎210.726‎ M 45,970 45,970 45,970
كاذر بازار دوم بورس (‎0.00) 32,740 (‎-2.99) 31,760 2,144 ‎68.093‎ M 31,760 31,760 31,760
كگاز بازار دوم بورس (‎0.00) 18,780 (‎-2.98) 18,220 1,900 ‎34.618‎ M 18,220 18,220 18,220
كساپا بازار دوم بورس (‎0.00) 38,970 (‎-2.98) 37,810 800 ‎30.248‎ M 37,810 37,810 37,810
كابگن بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.00) 5,138 (‎0.99) 5,189 450 ‎2.335‎ M 5,189 5,189 5,189
كمرجان بازار اول فرابورس (‎0.00) 146,912 (‎-3.00) 142,510 419 ‎59.712‎ M 142,510 142,510 142,510
كپشير بازار دوم بورس (‎0.00) 39,970 (‎-2.98) 38,780 200 ‎7.756‎ M 38,780 38,780 38,780
كفرآور بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 23,609 (‎-3.99) 22,666 0 0 0 0 0
كباده بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 8,757 (‎2.97) 9,017 0 0 0 0 0
كقزوي بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 10,237 (‎-3.96) 9,832 0 0 0 0 0
ساذري بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 5,849 (‎2.99) 6,024 0 0 0 0 0
سايرا بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 42,177 (‎-2.31) 41,201 0 0 0 0 0
كورز بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 35,162 (‎5.00) 36,919 0 0 0 0 0
كايتا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 9,292 (‎2.98) 9,569 0 0 0 0 0
سپرمي بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.00) 8,922 (‎1.00) 9,011 0 0 0 0 0
سفارود بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 18,061 (‎-2.00) 17,700 0 0 0 0 0