ساخت محصولات فلزي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه محصولات فلزی و گروه های کانی های فلزی بورس و شاخص محصولات فلزی کانی های غیرفلزی بورس ایران موجود است.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
فاراك بازار دوم بورس (‎-0.42) 2,379 (‎-2.97) 2,318 ‎3.001‎ M ‎6.955‎ B 2,318 2,318 2,318
فسلير بازار پايه زرد فرابورس (‎-2.55) 27,059 (‎-3.00) 26,935 ‎1.995‎ M ‎53.981‎ B 26,935 28,055 26,935
چدن بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.84) 23,960 (‎-5.98) 22,950 632,719 ‎14.521‎ B 22,950 22,950 22,950
فاذر بازار دوم بورس (‎-0.68) 23,370 (‎-2.97) 22,830 490,803 ‎11.205‎ B 22,830 22,830 22,830
فبيرا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 3,100 (‎-4.00) 2,976 13,602 ‎40.480‎ M 2,976 2,976 2,976
فاما بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 18,550 (‎-2.96) 18,000 5,654 ‎101.772‎ M 18,000 18,000 18,000
فجام بازار دوم بورس (‎0.00) 10,270 (‎-2.92) 9,970 4,108 ‎40.957‎ M 9,970 9,970 9,970
فكمند بازار پايه قرمز فرابورس (‎0.01) 12,336 (‎1.00) 12,458 3,000 ‎37.374‎ M 12,458 12,458 12,458
فلامي بازار دوم بورس (‎0.00) 44,810 (‎-2.99) 43,470 1,000 ‎43.470‎ M 43,470 43,470 43,470
فنرژي بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 18,984 (‎-4.00) 18,225 0 0 0 0 0
فجوش بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 1,531 (‎4.96) 1,607 0 0 0 0 0
كيا شرکتهاي کوچک و متوسط فرابورس (‎0.00) 8,635 (‎0.00) 8,635 0 0 0 0 0
فبستم بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 793 (‎4.92) 832 0 0 0 0 0