ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
لپارس بازار دوم بورس (‎-0.26) 90,800 (‎-3.00) 88,310 48,736 ‎4.304‎ B 88,310 88,310 88,310
لكما بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.03) 6,101 (‎-2.00) 5,981 48,257 ‎288.625‎ M 5,981 5,981 5,981
لپيام بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 54,870 (‎-2.00) 53,775 755 ‎40.600‎ M 53,775 53,775 53,775