زراعت و خدمات وابسته

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه زراعت و کشاورزی که در بورس ایران موجود هستند را مشاهده می کنید و می توانید به اطلاعات روزانه ی آن ها دسترسی پیدا کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
جوين بازار پايه زرد فرابورس (‎-3.98) 4,776 (‎-3.98) 4,776 ‎4.140‎ M ‎19.774‎ B 4,776 4,776 4,776
تليسه بازار دوم فرابورس (‎-0.07) 4,345 (‎-2.99) 4,218 305,683 ‎1.289‎ B 4,218 4,218 4,218
زفكا بازار دوم فرابورس (‎-0.12) 12,681 (‎-2.99) 12,316 155,029 ‎1.909‎ B 12,316 12,316 12,316
زپارس بازار دوم بورس (‎-0.96) 130,550 (‎-3.00) 127,860 114,227 ‎14.605‎ B 127,860 127,860 127,860
زشريف بازار دوم فرابورس (‎-0.02) 5,209 (‎-2.99) 5,054 72,684 ‎367.345‎ M 5,054 5,054 5,054
زبينا بازار دوم فرابورس (‎-0.03) 3,906 (‎-2.99) 3,790 61,777 ‎234.135‎ M 3,790 3,790 3,790
زگلدشت بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 13,935 (‎-3.00) 13,519 18,616 ‎251.670‎ M 13,519 13,519 13,519
زقيام بازار دوم فرابورس (‎-0.03) 28,844 (‎-3.00) 27,987 16,914 ‎473.372‎ M 27,987 27,987 27,987
زدشت بازار دوم فرابورس (‎-0.02) 29,416 (‎-3.00) 28,541 13,002 ‎371.090‎ M 28,541 28,541 28,541
سيمرغ بازار دوم بورس (‎0.00) 18,260 (‎-2.96) 17,720 11,232 ‎199.031‎ M 17,720 17,720 17,720
زكوثر بازار دوم بورس (‎0.00) 21,630 (‎-2.96) 20,990 10,637 ‎223.271‎ M 20,990 20,990 20,990
زشگزا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 8,233 (‎-2.99) 7,987 9,487 ‎75.773‎ M 7,987 7,987 7,987
زملارد - (‎-0.01) 37,547 (‎-3.00) 36,425 4,892 ‎178.191‎ M 36,425 36,425 36,425
زمگسا بازار دوم بورس (‎0.00) 32,490 (‎-2.99) 31,520 420 ‎13.238‎ M 31,520 31,520 31,520
زكشت بازار دوم فرابورس (‎0.00) 40,371 (‎-3.00) 39,160 301 ‎11.787‎ M 39,160 39,160 39,160
زماهان بازار دوم فرابورس (‎0.00) 20,599 (‎-3.00) 19,982 300 ‎5.995‎ M 19,982 19,982 19,982
آينده بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 19,854 (‎-4.00) 19,060 287 ‎5.470‎ M 19,060 19,060 19,060
آبين بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 4,211 (‎-3.97) 4,044 0 0 0 0 0