رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای رایانه ای و فعالیت های وابسته به آن ها به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
رانفور بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-1.27) 6,220 (‎3.02) 6,490 ‎93.563‎ M ‎582.062‎ B 6,120 6,580 6,120
سپ بازار دوم بورس (‎0.09) 21,690 (‎0.14) 21,700 192,867 ‎4.221‎ B 21,540 22,110 21,540
رتاپ بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 6,860 (‎-2.92) 6,660 106,696 ‎710.595‎ M 6,660 6,660 6,660
مرقام بازار دوم بورس (‎-0.10) 19,500 (‎-5.99) 18,350 49,957 ‎916.711‎ M 18,350 18,350 18,350
سيستم بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.04) 25,620 (‎-2.97) 24,870 20,609 ‎512.546‎ M 24,870 24,870 24,870
سپيدار بازار دوم فرابورس (‎-0.04) 58,759 (‎-3.00) 57,020 11,450 ‎652.879‎ M 57,020 57,020 57,020
آپ بازار دوم بورس (‎0.00) 17,410 (‎-2.99) 16,890 5,430 ‎91.713‎ M 16,890 16,890 16,890
تاپكيش بازار دوم فرابورس (‎0.00) 18,203 (‎-3.00) 17,657 2,111 ‎37.274‎ M 17,657 17,657 17,657
مداران بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 25,120 (‎-2.99) 24,370 1,757 ‎42.818‎ M 24,370 24,370 24,370
افرا بازار اول فرابورس (‎0.00) 34,291 (‎-3.00) 33,264 1,500 ‎49.896‎ M 33,264 33,264 33,264
پرداخت بازار دوم بورس (‎0.00) 32,670 (‎-3.00) 31,690 1,455 ‎46.109‎ M 31,690 31,690 31,690
رافزا - (‎-0.01) 106,651 (‎-3.00) 103,460 1,137 ‎117.634‎ M 103,460 103,460 103,460
فن آوا بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 18,249 (‎-3.99) 17,520 0 0 0 0 0
ركيش بازار دوم بورس (‎0.00) 23,760 (‎-2.99) 23,050 0 0 0 0 0
مفاخر بازار دوم فرابورس (‎0.00) 61,223 (‎-2.04) 59,977 0 0 0 0 0