خودرو و ساخت قطعات

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های گروه خودرو بورس ایران را مشاهده می کنید.گروه قطعات خودرو در بورس، شرکت های قطعه ساز خودرو داخلی در بورس ایران

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
خودرو بازار دوم بورس (‎4.36) 1,939 (‎5.97) 1,969 ‎507.225‎ M ‎983.647‎ B 1,910 1,969 1,840
خساپا بازار دوم بورس (‎2.31) 1,858 (‎3.30) 1,876 ‎488.361‎ M ‎907.502‎ B 1,860 1,919 1,770
خگستر بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.49) 2,262 (‎2.18) 2,300 ‎326.702‎ M ‎739.109‎ B 2,265 2,349 2,184
خبهمن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.67) 1,346 (‎1.27) 1,354 ‎309.656‎ M ‎416.725‎ B 1,311 1,400 1,300
خپارس بازار دوم بورس (‎-1.93) 5,590 (‎-1.93) 5,590 ‎22.797‎ M ‎127.471‎ B 5,600 5,650 5,590
خريخت بازار دوم بورس (‎-0.85) 2,900 (‎-2.80) 2,843 ‎8.276‎ M ‎23.775‎ B 2,838 2,958 2,838
ختوقا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.20) 2,478 (‎-2.99) 2,433 ‎7.938‎ M ‎19.313‎ B 2,433 2,433 2,433
خكرمان بازار پايه زرد فرابورس (‎2.31) 3,359 (‎2.99) 3,381 ‎6.004‎ M ‎20.169‎ B 3,273 3,381 3,273
خاهن بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎2.85) 37,540 (‎2.79) 37,520 ‎4.618‎ M ‎173.351‎ B 37,620 38,100 37,500
خمحركه بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.72) 4,537 (‎-3.00) 4,433 ‎2.592‎ M ‎11.489‎ B 4,433 4,433 4,433
خزاميا بازار دوم بورس (‎-0.80) 8,670 (‎-2.97) 8,480 ‎1.442‎ M ‎12.232‎ B 8,480 8,480 8,480
خديزل بازار دوم فرابورس (‎0.48) 38,826 (‎1.63) 39,270 469,317 ‎18.369‎ B 37,500 40,500 37,500
ورنا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.18) 5,460 (‎-2.93) 5,310 317,314 ‎1.685‎ B 5,310 5,310 5,310
خاذين بازار دوم بورس (‎-0.17) 4,742 (‎-6.00) 4,465 291,398 ‎1.301‎ B 4,465 4,465 4,465
خكاوه بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.19) 3,598 (‎-3.99) 3,461 268,728 ‎930.068‎ M 3,461 3,461 3,461
خرينگ بازار دوم بورس (‎-0.57) 52,090 (‎-5.99) 49,250 89,898 ‎4.427‎ B 49,250 49,250 49,250
خشرق بازار دوم بورس (‎-0.07) 14,930 (‎-2.95) 14,500 75,032 ‎1.088‎ B 14,500 14,500 14,500
خمهر بازار دوم بورس (‎0.00) 2,430 (‎-2.96) 2,358 48,001 ‎113.186‎ M 2,358 2,358 2,358
ختراك بازار دوم بورس (‎-0.06) 15,540 (‎-2.96) 15,090 39,534 ‎596.568‎ M 15,090 15,090 15,090
خعمرا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.16) 22,807 (‎5.00) 23,909 27,928 ‎667.731‎ M 23,909 23,909 23,909
ختور بازار دوم بورس (‎0.00) 19,590 (‎-2.96) 19,010 11,663 ‎221.714‎ M 19,010 19,010 19,010
خمحور بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.02) 63,480 (‎-2.99) 61,590 3,353 ‎206.511‎ M 61,590 61,590 61,590
خكمك بازار دوم بورس (‎0.00) 27,130 (‎-2.99) 26,320 2,000 ‎52.640‎ M 26,320 26,320 26,320
خوساز بازار دوم بورس (‎0.00) 8,020 (‎-2.99) 7,780 1,687 ‎13.125‎ M 7,780 7,780 7,780
خموتور بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 14,970 (‎-2.94) 14,530 1,371 ‎19.921‎ M 14,530 14,530 14,530
تشتاد بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 15,688 (‎-2.00) 15,375 1,164 ‎17.897‎ M 15,375 15,375 15,375
خفناور بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 48,388 (‎-2.00) 47,422 500 ‎23.711‎ M 47,422 47,422 47,422
خزر بازار دوم بورس (‎0.00) 47,580 (‎-2.98) 46,160 449 ‎20.726‎ M 46,160 46,160 46,160
خچرخش بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 18,280 (‎-2.95) 17,740 283 ‎5.020‎ M 17,740 17,740 17,740
خليبل بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 238 (‎2.94) 245 0 0 0 0 0
خكار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.00) 21,910 (‎-2.97) 21,260 0 0 0 0 0
خفنر بازار دوم بورس (‎0.00) 8,660 (‎-2.89) 8,410 0 0 0 0 0
خلنت بازار دوم بورس (‎0.00) 62,700 (‎-3.00) 60,820 0 0 0 0 0
خاور بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 5,853 (‎0.00) 5,853 0 0 0 0 0
خنصير بازار دوم بورس (‎0.00) 108,460 (‎-2.99) 105,220 0 0 0 0 0
خپويش بازار دوم بورس (‎0.00) 60,320 (‎-2.98) 58,520 0 0 0 0 0