خدمات فني و مهندسي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای خدمات فنی و مهندسی به همراه ریز معاملات و شاخص گروه فنی مهندسی بورس و فرابورس ایران.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
رمپنا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.20) 14,690 (‎-1.09) 14,500 ‎7.968‎ M ‎117.036‎ B 14,350 15,290 14,230
رتكو بازار دوم بورس (‎-0.11) 17,750 (‎-2.98) 17,240 100,600 ‎1.734‎ B 17,240 17,240 17,240
خفولا بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.35) 43,338 (‎-4.00) 41,753 40,649 ‎1.697‎ B 41,753 41,753 41,753
رنيك بازار دوم فرابورس (‎0.00) 22,306 (‎-3.00) 21,638 2,255 ‎48.794‎ M 21,638 21,638 21,638
تپولا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 35,154 (‎-2.00) 34,451 297 ‎10.232‎ M 34,451 34,451 34,451
تابا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 56,214 (‎-1.99) 55,093 0 0 0 0 0