حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات را مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
حكشتي بازار دوم بورس (‎-0.86) 16,180 (‎-1.29) 16,110 ‎45.465‎ M ‎735.634‎ B 15,840 17,000 15,840
حتايد بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-2.13) 24,840 (‎0.51) 25,510 ‎5.425‎ M ‎134.734‎ B 24,620 25,700 24,620
حتوكا بازار دوم بورس (‎-29.40) 21,490 (‎-31.24) 20,930 ‎2.259‎ M ‎48.553‎ B 21,570 22,850 20,930
حسينا بازار دوم فرابورس (‎1.22) 57,209 (‎3.84) 58,690 367,133 ‎21.343‎ B 57,700 58,800 56,720
حريل بازار دوم فرابورس (‎-0.05) 5,508 (‎-2.99) 5,346 181,731 ‎971.534‎ M 5,346 5,346 5,346
حفارس بازار دوم بورس (‎0.00) 4,824 (‎-2.99) 4,680 22,775 ‎106.587‎ M 4,680 4,680 4,680
حآسا بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 40,123 (‎-3.00) 38,923 2,859 ‎111.281‎ M 38,923 38,923 38,923
توريل بازار دوم فرابورس (‎0.00) 25,011 (‎-3.00) 24,262 1,528 ‎37.072‎ M 24,262 24,262 24,262
حپارسا بازار دوم فرابورس (‎0.00) 35,229 (‎-3.00) 34,173 160 ‎5.468‎ M 34,173 34,173 34,173
حبندر بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 33,048 (‎-3.99) 31,730 0 0 0 0 0
حرهشا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 64,399 (‎-1.27) 63,583 0 0 0 0 0
حسير بازار دوم فرابورس (‎0.00) 17,401 (‎-3.00) 16,879 0 0 0 0 0
حپترو بازار دوم بورس (‎0.00) 53,910 (‎-2.99) 52,300 0 0 0 0 0