بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای بیمه و گروه بیمه و صندوق بازنشستگی را مشاهده می کنید. ریز معاملات گروه بیمه و نماد های بیمه به همراه شاخص گروه بیمه

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
آسيا بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.45) 1,794 (‎0.73) 1,799 ‎36.078‎ M ‎64.739‎ B 1,739 1,845 1,739
البرز بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎5.35) 3,603 (‎5.99) 3,625 ‎12.985‎ M ‎47.068‎ B 3,625 3,625 3,570
پارسيان بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-2.82) 9,310 (‎-2.92) 9,300 ‎9.112‎ M ‎84.830‎ B 9,300 9,500 9,300
ما بازار دوم بورس (‎1.33) 7,630 (‎4.91) 7,900 ‎3.002‎ M ‎23.293‎ B 7,750 7,930 7,600
وسين بازار پايه زرد فرابورس (‎-1.75) 12,510 (‎-1.99) 12,480 ‎2.764‎ M ‎34.583‎ B 12,505 12,733 12,479
بساما بازار اول فرابورس (‎-2.98) 20,872 (‎-3.00) 20,869 ‎2.493‎ M ‎52.042‎ B 20,869 21,033 20,869
ورازي بازار پايه نارنجي فرابورس (‎2.18) 7,878 (‎2.66) 7,915 ‎2.221‎ M ‎17.504‎ B 7,710 8,000 7,710
وحكمت بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.36) 3,365 (‎-1.98) 3,310 ‎1.240‎ M ‎4.121‎ B 3,310 3,374 3,310
ميهن بازار دوم فرابورس (‎-0.24) 4,916 (‎-1.99) 4,830 ‎1.239‎ M ‎5.983‎ B 4,830 4,830 4,830
اتكام بازار دوم فرابورس (‎-0.27) 4,732 (‎-2.91) 4,607 ‎1.013‎ M ‎4.671‎ B 4,603 4,786 4,603
دانا بازار دوم بورس (‎-0.30) 6,570 (‎-2.88) 6,400 681,789 ‎4.363‎ B 6,400 6,400 6,400
باران بازار پايه زرد فرابورس (‎0.45) 3,775 (‎4.98) 3,945 494,846 ‎1.952‎ B 3,945 3,945 3,945
نوين بازار دوم فرابورس (‎-0.10) 5,910 (‎-2.99) 5,739 287,252 ‎1.649‎ B 5,739 5,739 5,739
بپاس بازار اول فرابورس (‎0.07) 86,928 (‎1.58) 88,244 280,603 ‎24.444‎ B 87,080 88,245 86,868
اتكاي بازار اول فرابورس (‎-0.14) 16,259 (‎-3.00) 15,794 159,736 ‎2.533‎ B 16,400 16,500 15,794
بخاور بازار اول فرابورس (‎-0.04) 6,761 (‎-2.99) 6,562 121,512 ‎797.362‎ M 6,562 6,562 6,562
ودي بازار دوم فرابورس (‎-0.09) 20,847 (‎-3.00) 20,240 69,012 ‎1.397‎ B 20,240 20,240 20,240
ملت بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-0.06) 15,560 (‎-2.95) 15,110 63,653 ‎961.797‎ M 15,110 15,110 15,110
وآفري بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 3,323 (‎-1.99) 3,257 31,370 ‎102.172‎ M 3,257 3,257 3,257
وسرمد بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.02) 6,228 (‎-4.00) 5,980 10,604 ‎63.412‎ M 5,980 5,980 5,980
كوثر بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 14,666 (‎-3.00) 14,227 10,213 ‎145.300‎ M 14,227 14,227 14,227
وحافظ بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.02) 65,768 (‎-2.00) 64,464 1,253 ‎80.773‎ M 64,464 64,464 64,464
بنو بازار دوم فرابورس (‎0.00) 31,864 (‎-3.00) 30,910 1,227 ‎37.927‎ M 30,910 30,910 30,910
ومعلم بازار دوم فرابورس (‎0.00) 4,986 (‎-2.99) 4,837 1,140 ‎5.514‎ M 4,837 4,837 4,837
آرمان بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 8,225 (‎-3.90) 7,904 0 0 0 0 0
وتعاون بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 6,303 (‎-3.98) 6,052 0 0 0 0 0