بانكها و موسسات اعتباري

در این صفحه تمامی شرکت ها و نماد های بانکی و موسسه های اعتباری را به همراه ریز معاملات و شاخص این گروه مشاهده می کنید.

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
دي بازار دوم فرابورس (‎3.58) 19,486 (‎6.00) 19,941 ‎238.239‎ M ‎4,642.401‎ B 18,437 19,941 18,437
وبصادر بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎1.03) 2,255 (‎0.45) 2,242 ‎197.537‎ M ‎445.382‎ B 2,240 2,319 2,216
وتجارت بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎1.67) 2,494 (‎1.51) 2,490 ‎168.731‎ M ‎420.807‎ B 2,460 2,570 2,400
وپارس بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎0.95) 2,439 (‎0.50) 2,428 ‎70.040‎ M ‎170.796‎ B 2,436 2,490 2,418
وملل بازار دوم فرابورس (‎0.01) 13,351 (‎0.01) 13,351 ‎50.638‎ M ‎676.054‎ B 13,360 13,360 13,349
وپاسار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎1.21) 16,760 (‎1.39) 16,790 ‎43.796‎ M ‎733.824‎ B 16,700 16,800 16,600
ونوين بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎2.03) 4,317 (‎2.58) 4,340 ‎22.853‎ M ‎98.664‎ B 4,320 4,450 4,130
وسينا بازار دوم بورس (‎0.04) 2,609 (‎0.12) 2,611 ‎17.820‎ M ‎46.490‎ B 2,550 2,689 2,540
وكار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-1.07) 2,853 (‎-2.98) 2,798 ‎6.344‎ M ‎17.765‎ B 2,882 2,882 2,798
وزمين بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-2.00) 12,712 (‎-2.00) 12,712 ‎6.001‎ M ‎76.287‎ B 12,712 12,712 12,712
سامان بازار پايه زرد فرابورس (‎2.06) 8,504 (‎2.99) 8,581 ‎3.400‎ M ‎29.121‎ B 8,500 8,581 8,380
وشهر بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.11) 5,276 (‎-0.38) 5,250 ‎2.406‎ M ‎12.718‎ B 5,129 5,380 5,110
وخاور بازار دوم بورس (‎0.48) 8,340 (‎1.20) 8,400 ‎2.171‎ M ‎18.236‎ B 8,300 8,450 8,300
وآيند بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.13) 16,333 (‎-4.00) 15,700 196,508 ‎3.085‎ B 15,700 15,700 15,700
وپست بازار دوم بورس (‎-0.25) 20,230 (‎-2.96) 19,680 186,807 ‎3.676‎ B 19,680 19,680 19,680
سمايه بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.02) 4,970 (‎-1.99) 4,872 30,790 ‎150.009‎ M 4,872 4,872 4,872
وگردش بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 16,212 (‎-2.00) 15,889 12,002 ‎190.700‎ M 15,889 15,889 15,889
وسالت بازار پايه نارنجي فرابورس (‎0.00) 1,110 (‎4.95) 1,165 0 0 0 0 0
وبملت بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.00) 4,853 (‎1.42) 4,922 0 0 0 0 0