انبوه سازي، املاك و مستغلات

در این صفحه سهم های گروه املاک و مستغلات به همراه نمادها و شرکت های املاک مستغلات را مشاهده می کنید و همچنین ریز معاملات این گروه را نیز مشاهده می کنید همراه با شاخص گروه املاک و مستقلات

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كرمان بازار دوم فرابورس (‎-0.27) 1,119 (‎-1.07) 1,110 ‎370.616‎ M ‎414.712‎ B 1,112 1,150 1,095
ثاميد (‎1.28) 1,349 (‎2.03) 1,359 ‎71.503‎ M ‎96.450‎ B 1,335 1,376 1,313
ثمسكن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-2.62) 4,801 (‎-2.98) 4,783 ‎11.857‎ M ‎56.927‎ B 4,783 4,929 4,783
وتوس بازار اول (تابلوي فرعي) بورس (‎-2.24) 13,110 (‎-2.98) 13,010 ‎2.855‎ M ‎37.192‎ B 13,020 13,410 13,010
ثباغ بازار اول فرابورس (‎-1.14) 14,947 (‎-3.00) 14,667 ‎1.259‎ M ‎18.471‎ B 14,667 14,960 14,667
ثاخت بازار دوم بورس (‎-0.12) 2,459 (‎-2.97) 2,389 859,729 ‎2.054‎ B 2,389 2,389 2,389
ثبهساز بازار دوم بورس (‎-0.09) 2,273 (‎-2.99) 2,207 535,374 ‎1.182‎ B 2,207 2,207 2,207
وساخت بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.58) 43,250 (‎0.77) 43,330 364,173 ‎15.923‎ B 43,000 44,850 43,000
ثتران بازار دوم فرابورس (‎-0.10) 5,076 (‎-5.00) 4,827 188,005 ‎907.500‎ M 4,827 4,827 4,827
ثشاهد بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.17) 17,360 (‎-2.99) 16,870 151,199 ‎2.551‎ B 16,870 16,870 16,870
ثرود بازار اول فرابورس (‎-0.10) 21,051 (‎-3.00) 20,440 79,297 ‎1.621‎ B 20,440 20,440 20,440
ثنوسا بازار دوم بورس (‎-0.08) 12,970 (‎-2.93) 12,600 63,517 ‎800.314‎ M 12,600 12,600 12,600
ثنور بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.02) 9,680 (‎-1.99) 9,489 20,577 ‎195.255‎ M 9,489 9,489 9,489
ثجوان بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.04) 11,095 (‎-3.99) 10,656 17,964 ‎191.424‎ M 10,656 10,656 10,656
ثفارس بازار دوم بورس (‎0.00) 10,000 (‎-3.00) 9,700 10,939 ‎106.108‎ M 9,700 9,700 9,700
ثشرق بازار دوم بورس (‎0.00) 6,890 (‎-2.90) 6,690 6,200 ‎41.478‎ M 6,690 6,690 6,690
ثاژن بازار پايه نارنجي فرابورس (‎-0.01) 9,666 (‎-2.00) 9,474 5,000 ‎47.370‎ M 9,474 9,474 9,474
ثغرب بازار اول فرابورس (‎0.00) 7,961 (‎-2.99) 7,723 4,852 ‎37.472‎ M 7,723 7,723 7,723
كيسون بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 11,465 (‎-3.99) 11,008 3,905 ‎42.986‎ M 11,008 11,008 11,008
آ س پ بازار اول فرابورس (‎0.00) 16,136 (‎-3.00) 15,652 2,265 ‎35.452‎ M 15,652 15,652 15,652
ثعمرا بازار اول فرابورس (‎0.00) 13,049 (‎-3.00) 12,658 2,010 ‎25.443‎ M 12,658 12,658 12,658
ثاباد بازار دوم بورس (‎0.00) 54,170 (‎-2.99) 52,550 1,953 ‎102.630‎ M 52,550 52,550 52,550
ثعتما بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 67,169 (‎-2.00) 65,828 502 ‎33.046‎ M 65,828 65,828 65,828
ثالوند بازار اول فرابورس (‎0.00) 32,261 (‎-3.00) 31,294 400 ‎12.518‎ M 31,294 31,294 31,294
وآذر بازار دوم بورس (‎0.00) 84,290 (‎-2.99) 81,770 384 ‎31.400‎ M 81,770 81,770 81,770
ثتوسا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 38,916 (‎-2.00) 38,138 261 ‎9.954‎ M 38,138 38,138 38,138
ثپرديس بازار اول فرابورس (‎0.00) 10,159 (‎-2.99) 9,855 0 0 0 0 0
ثامان بازار دوم بورس (‎0.00) 23,900 (‎-2.97) 23,190 0 0 0 0 0
وثخوز بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 70,595 (‎-4.98) 67,078 0 0 0 0 0
ثنظام بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 47,435 (‎-2.00) 46,487 0 0 0 0 0
ثزاگرس بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 57,003 (‎-5.00) 54,155 0 0 0 0 0
ثقزوي بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 31,838 (‎-1.99) 31,203 0 0 0 0 0
ثنام بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 16,657 (‎-2.00) 16,324 0 0 0 0 0
ثاصفا بازار پايه زرد فرابورس (‎0.00) 27,775 (‎-3.99) 26,668 0 0 0 0 0