اطلاعات و ارتباطات
نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
اپرداز بازار دوم فرابورس (‎-0.26) 21,268 (‎-3.00) 20,684 200,635 ‎4.150‎ B 20,684 20,684 20,684
هاي وب بازار دوم بورس (‎-0.10) 10,460 (‎-2.96) 10,160 173,437 ‎1.762‎ B 10,160 10,160 10,160
اوان بازار دوم فرابورس (‎-0.04) 54,598 (‎-3.00) 52,983 12,912 ‎684.116‎ M 52,983 52,983 52,983