اپال

فرآوري معدني اپال كاني پارس
EPS : 702

آخرین معامله نماد اپال

قیمت پایانی :17,360 ‎0.81%
بیشترین قیمت : 17,680
کمترین قیمت : 17,210
اولین قیمت : 17,220
تعداد معاملات : 12,217
حجم معاملات : ‎8.335‎ M
ارزش معاملات : ‎144.729‎ B
بازه مجاز : 16,492 الی 18,228

خرید های بالای 100 میلیون تومان در آخرین روز معاملاتی

قیمت مبلغ زمان نوع معامله
17,380 ‎121‎M 11:45:00 خرید
17,220 ‎152‎M 11:06:40 خرید
17,240 ‎203‎M 10:53:10 خرید
17,250 ‎188‎M 10:52:05 خرید
17,240 ‎1‎B 10:51:05 خرید
17,200 ‎182‎M 10:48:30 خرید
17,190 ‎137‎M 10:24:15 فروش
17,190 ‎137‎M 10:24:05 فروش
17,230 ‎138‎M 10:24:00 فروش
17,200 ‎110‎M 10:14:05 فروش
17,210 ‎173‎M 09:54:05 خرید

نمادهای هم گروه نماد اپال

نماد آخرین حجم ارزش
ومعادن ‎6.00% ‎32.835‎M ‎243.137‎B
تاصيكو ‎1.33% ‎11.858‎M ‎118.329‎B
اپال ‎1.74% ‎8.335‎M ‎144.729‎B
كگل ‎3.56% ‎5.618‎M ‎76.993‎B
كچاد ‎2.86% ‎3.516‎M ‎73.287‎B
كروي ‎-0.20% ‎2.465‎M ‎61.901‎B
كاما ‎-2.92% ‎1.332‎M ‎15.075‎B
كنور ‎0.21% 851,026 ‎41.932‎B
كگهر ‎4.24% 654,992 ‎27.893‎B
كدما ‎-2.99% 111,485 ‎10.555‎B
كبافق ‎-2.98% 21,497 ‎1.007‎B
كمنگنز ‎-2.99% 6,950 ‎592.140‎M
تكنار ‎-2.00% 481 ‎55.413‎M
عسناسنگ ‎1.49% 2 ‎13.721‎M

معرفی سهم اپال

اپال (فرآوري معدني اپال كاني پارس) : شرکت فرآوري معدني اپال كانی پارس در سال 1385 تاسیس شد و در سال 1395 خطوط تولید گندله شرکت اپال پارسیان سنگان افتتاح شد این شرکت در سال 1397 کارخانه تولید آهن اسفنجی در سبزوار افتتاح کرد در فاز بعد آغاز عملیات استخراج سنگ آهن معدن سنگان را شروع کرد و در سال 1399 به شرکت بورس وارد شد.

معاملات حقیقی و حقوقی نماد اپال

حقیقی
-
حقوقی
475
تعداد خریدار
4
‎2.413‎ M
حجم خرید
‎5.978‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
8 میلیون تومان 9 میلیون تومان 10 میلیون تومان
3,864
تعداد فروشنده
11
‎5.777‎ M
حجم فروش
‎2.614‎ M
میانگین فروش هر کد حقیقی : 3 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 3.40
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3.47 3.52 3.53
خروج پول حقیقی : 6 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-59 میلیارد تومان ‎-99 میلیارد تومان ‎-161 میلیارد تومان

اپال


بازدهی این سهم در چند ماه
1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
‎2.9% ‎40.4% ‎40.4% ‎40.4%

عرضه و تقاضا نماد اپال

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد

ورود و خروج پول حقیقی نماد اپال

نمودار قدرت خریدار به فروشنده نماد اپال

سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر نماد اپال

تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1348/10/11 ‎9.888‎ M 17,390 ( ‎0.99 ) 17,540 ( ‎1.86 )
1348/10/11 ‎11.030‎ M 17,220 ( ‎0.17 ) 17,240 ( ‎0.29 )
1348/10/11 ‎5.766‎ M 17,190 ( ‎0.06 ) 17,190 ( ‎0.06 )
1348/10/11 ‎5.717‎ M 17,180 ( ‎0.53 ) 17,190 ( ‎0.59 )
1348/10/11 ‎5.175‎ M 17,090 ( ‎0.47 ) 17,170 ( ‎0.94 )
1348/10/11 ‎5.566‎ M 17,010 ( ‎0.00 ) 17,060 ( ‎0.29 )
1348/10/11 ‎5.836‎ M 17,010 ( ‎-0.35 ) 17,080 ( ‎0.06 )
1348/10/11 ‎4.343‎ M 17,070 ( ‎0.06 ) 17,060 ( ‎0.00 )
1348/10/11 ‎6.456‎ M 17,060 ( ‎1.49 ) 17,040 ( ‎1.37 )
1348/10/11 ‎4.326‎ M 16,810 ( ‎0.30 ) 16,820 ( ‎0.36 )
1348/10/11 ‎7.451‎ M 16,760 ( ‎-0.30 ) 16,750 ( ‎-0.36 )
1348/10/11 ‎9.007‎ M 16,810 ( ‎-0.65 ) 16,760 ( ‎-0.95 )
1348/10/11 ‎6.881‎ M 16,920 ( ‎0.00 ) 16,920 ( ‎0.00 )
1348/10/11 ‎6.062‎ M 16,920 ( ‎0.89 ) 16,930 ( ‎0.95 )
1348/10/11 ‎8.504‎ M 16,770 ( ‎0.84 ) 17,010 ( ‎2.29 )
1348/10/11 ‎11.960‎ M 16,630 ( ‎-1.89 ) 16,630 ( ‎-1.89 )
1348/10/11 ‎19.489‎ M 16,950 ( ‎-1.91 ) 16,940 ( ‎-1.97 )
1348/10/11 ‎7.952‎ M 17,280 ( ‎-1.09 ) 17,200 ( ‎-1.55 )
1348/10/11 ‎11.828‎ M 17,470 ( ‎2.58 ) 17,690 ( ‎3.88 )
1348/10/11 ‎9.742‎ M 17,030 ( ‎0.00 ) 17,000 ( ‎-0.18 )
1348/10/11 ‎35.831‎ M 17,030 ( ‎-1.90 ) 17,020 ( ‎-1.96 )
1348/10/11 ‎29.619‎ M 17,360 ( ‎-1.64 ) 17,300 ( ‎-1.98 )
1348/10/11 ‎13.416‎ M 17,650 ( ‎-1.51 ) 17,640 ( ‎-1.56 )
1348/10/11 ‎11.179‎ M 17,920 ( ‎0.06 ) 17,910 ( ‎0.00 )
1348/10/11 ‎18.376‎ M 17,910 ( ‎1.02 ) 18,090 ( ‎2.03 )
1348/10/11 ‎19.253‎ M 17,730 ( ‎-1.39 ) 17,750 ( ‎-1.28 )
1348/10/11 ‎30.470‎ M 17,980 ( ‎-1.21 ) 18,000 ( ‎-1.10 )
1348/10/11 ‎25.819‎ M 18,200 ( ‎0.50 ) 18,280 ( ‎0.94 )
1348/10/11 ‎24.210‎ M 18,110 ( ‎4.20 ) 18,240 ( ‎4.95 )
1348/10/11 ‎34.801‎ M 17,380 ( ‎-1.31 ) 17,670 ( ‎0.34 )
1348/10/11 ‎41.147‎ M 17,610 ( ‎-1.62 ) 17,570 ( ‎-1.84 )
1348/10/11 ‎47.995‎ M 17,900 ( ‎-1.00 ) 17,970 ( ‎-0.61 )
1348/10/11 ‎45.343‎ M 18,080 ( ‎0.89 ) 17,990 ( ‎0.39 )
1348/10/11 ‎63.190‎ M 17,920 ( ‎0.56 ) 18,070 ( ‎1.40 )
1348/10/11 ‎149.335‎ M 17,820 ( ‎5.69 ) 17,870 ( ‎5.99 )
1348/10/11 ‎54.278‎ M 16,860 ( ‎5.11 ) 17,000 ( ‎5.99 )
1348/10/11 ‎64.856‎ M 16,040 ( ‎0.25 ) 16,260 ( ‎1.63 )
1348/10/11 ‎108.315‎ M 16,000 ( ‎0.00 ) 15,950 ( ‎-0.31 )
1348/10/11 ‎111.284‎ M 16,000 ( ‎2.56 ) 16,160 ( ‎3.59 )
1348/10/11 ‎319.968‎ M 15,600 ( ‎-1.70 ) 15,800 ( ‎-0.44 )
1348/10/11 ‎66.584‎ M 15,870 ( ‎-1.98 ) 15,870 ( ‎-1.98 )
1348/10/11 ‎496.256‎ M 16,190 ( ‎3.45 ) 15,910 ( ‎1.66 )
1348/10/11 ‎43.374‎ M 15,650 ( ‎5.96 ) 15,650 ( ‎5.96 )
1348/10/11 ‎156.393‎ M 14,770 ( ‎5.95 ) 14,770 ( ‎5.95 )
1348/10/11 ‎316.173‎ M 13,940 ( ‎5.93 ) 13,940 ( ‎5.93 )
1348/10/11 ‎10.973‎ M 13,160 ( ‎5.96 ) 13,160 ( ‎5.96 )
1348/10/11 ‎1.495‎ B 12,420 ( ‎inf ) 12,500 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است