استخراج کانه هاي فلزي

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای استخراج کانه های فلزی به همراه ریز معاملات و شاخص سهام های کانه های فلزی

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
ومعادن بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎5.71) 7,400 (‎6.00) 7,420 ‎32.810‎ M ‎242.949‎ B 7,290 7,420 7,110
تاصيكو بازار دوم بورس (‎2.26) 9,970 (‎1.54) 9,900 ‎11.262‎ M ‎112.415‎ B 9,950 10,130 9,610
اپال (‎0.81) 17,360 (‎1.74) 17,520 ‎8.335‎ M ‎144.729‎ B 17,220 17,680 17,210
كگل بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎2.12) 13,500 (‎3.78) 13,720 ‎5.209‎ M ‎71.383‎ B 13,550 13,950 13,400
كچاد بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎1.68) 20,610 (‎2.66) 20,810 ‎3.446‎ M ‎71.830‎ B 21,170 21,170 20,560
كروي بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎0.76) 25,120 (‎0.12) 24,960 ‎2.421‎ M ‎60.820‎ B 24,200 26,000 24,200
كاما بازار اول (تابلوي اصلي) بورس (‎-0.86) 11,560 (‎-2.92) 11,320 ‎1.303‎ M ‎14.751‎ B 11,320 11,320 11,320
كنور بازار دوم بورس (‎2.05) 48,880 (‎2.09) 48,900 789,365 ‎38.956‎ B 48,000 50,400 47,730
كگهر بازار دوم فرابورس (‎0.29) 42,083 (‎4.60) 43,889 616,701 ‎26.220‎ B 43,500 43,890 40,996
كدما بازار دوم بورس (‎-0.66) 96,960 (‎-2.99) 94,680 111,071 ‎10.516‎ B 94,680 94,680 94,680
كبافق بازار دوم بورس (‎-0.06) 48,270 (‎-2.98) 46,860 21,497 ‎1.007‎ B 46,860 46,860 46,860
كمنگنز بازار دوم بورس (‎-0.03) 87,800 (‎-2.99) 85,200 6,950 ‎592.140‎ M 85,200 85,200 85,200
تكنار بازار پايه زرد فرابورس (‎-0.01) 117,548 (‎-2.00) 115,203 431 ‎49.652‎ M 115,203 115,203 115,203
عسناسنگ بورس کالا (‎1.49) 6,860,520 (‎1.49) 6,860,520 2 ‎13.721‎ M 6,860,520 6,860,520 6,860,520