كزغال

زغال سنگ پروده طبس
31,430
بازار اول فرابورس
EPS : 2,551

آخرین معامله نماد كزغال

قیمت پایانی :30,582 ‎-2.22%
بیشترین قیمت : 31,650
کمترین قیمت : 30,338
اولین قیمت : 30,338
تعداد معاملات : 26,817
حجم معاملات : ‎38.122‎ M
ارزش معاملات : ‎1,165.863‎ B
بازه مجاز : 29,053 الی 32,111

خرید های بالای 100 میلیون تومان در آخرین روز معاملاتی

قیمت مبلغ زمان نوع معامله
31,410 ‎302‎M 11:28:50 خرید
31,410 ‎302‎M 11:28:43 خرید
31,155 ‎103‎M 11:19:05 خرید
31,155 ‎103‎M 11:19:02 خرید
31,020 ‎103‎M 11:18:45 خرید
30,338 ‎144‎M 10:49:55 خرید
30,338 ‎256‎M 10:49:10 خرید
30,338 ‎128‎M 10:48:00 فروش
30,338 ‎106‎M 10:45:50 فروش
30,338 ‎1‎B 10:45:50 خرید
30,338 ‎151‎M 10:45:20 فروش
30,338 ‎606‎M 10:45:20 خرید
30,338 ‎910‎M 10:44:55 خرید
30,414 ‎298‎M 09:35:30 فروش
30,595 ‎298‎M 11:05:17 فروش

نمادهای هم گروه نماد كزغال

نماد آخرین حجم ارزش
كزغال ‎0.49% ‎38.122‎M ‎1,165.863‎B
كطبس ‎-3.00% 1,450 ‎114.884‎M
كپرور ‎-3.00% 289 ‎10.220‎M
كشرق ‎-3.00% 59 ‎5.266‎M

معرفی سهم كزغال

هنوز توضیحاتی از تیم شریف برای این سهم ارائه نشده است.

معاملات حقیقی و حقوقی نماد كزغال

حقیقی
-
حقوقی
2,359
تعداد خریدار
14
‎35.557‎ M
حجم خرید
‎2.691‎ M
میانگین خرید هر کد حقیقی : 47 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 5 میلیون تومان 4 میلیون تومان
23,010
تعداد فروشنده
35
‎38.084‎ M
حجم فروش
164,285
میانگین فروش هر کد حقیقی : 5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
48 میلیون تومان 66 میلیون تومان 70 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده : 9.11
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.07 0.07 nan
خروج پول حقیقی : 8 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-11 میلیارد تومان ‎-13 میلیارد تومان ‎-21 میلیارد تومان

كزغال


بازدهی این سهم در چند ماه
1 ماهه 3 ماهه 6 ماهه 12 ماهه
‎-11.4% ‎27.2% ‎53.4% ‎53.4%

عرضه و تقاضا نماد كزغال

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد

ورود و خروج پول حقیقی نماد كزغال

نمودار قدرت خریدار به فروشنده نماد كزغال

سابقه ی تغییر قیمت پایانی در روز های اخیر نماد كزغال

تاریخ حجم معاملات قیمت پایانی آخرین قیمت
1348/10/11 311,904 31,354 ( ‎-0.59 ) 30,595 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 208,691 31,541 ( ‎-0.40 ) 30,717 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 215,637 31,667 ( ‎-0.42 ) 30,846 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 306,641 31,799 ( ‎-0.59 ) 31,028 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 7,464 31,987 ( ‎-0.02 ) 31,033 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 11,826 31,992 ( ‎-0.02 ) 31,040 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 ‎1.867‎ M 31,999 ( ‎-3.00 ) 31,999 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 ‎1.240‎ M 32,988 ( ‎-2.53 ) 32,830 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 19,946 33,845 ( ‎-0.04 ) 32,844 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 255,784 33,859 ( ‎-0.52 ) 33,016 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 4,184 34,037 ( ‎-0.01 ) 33,019 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 210,335 34,040 ( ‎-0.44 ) 33,164 ( ‎-3.00 )
1348/10/11 108,658 34,189 ( ‎-0.15 ) 33,556 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 208,613 34,240 ( ‎-0.29 ) 33,653 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 205,094 34,339 ( ‎-0.28 ) 33,749 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 314,585 34,437 ( ‎-0.43 ) 33,896 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 30,086 34,587 ( ‎-0.04 ) 33,910 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎1.146‎ M 34,602 ( ‎-1.66 ) 34,482 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 935,507 35,185 ( ‎-1.35 ) 34,955 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎1.028‎ M 35,668 ( ‎-1.49 ) 35,483 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 9,286 36,207 ( ‎-0.01 ) 35,488 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 11,631 36,212 ( ‎-0.02 ) 35,494 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 27,136 36,218 ( ‎-0.04 ) 35,508 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 52,302 36,232 ( ‎-0.08 ) 35,535 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 15,225 36,260 ( ‎-0.02 ) 35,543 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 66,696 36,268 ( ‎-0.10 ) 35,577 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎2.444‎ M 36,303 ( ‎-1.89 ) 36,263 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎6.150‎ M 37,003 ( ‎-1.80 ) 36,927 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎7.069‎ M 37,680 ( ‎-1.75 ) 37,586 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎8.400‎ M 38,353 ( ‎3.14 ) 38,050 ( ‎2.32 )
1348/10/11 ‎13.186‎ M 37,187 ( ‎0.23 ) 37,550 ( ‎1.21 )
1348/10/11 ‎12.769‎ M 37,100 ( ‎0.06 ) 37,110 ( ‎0.09 )
1348/10/11 ‎28.244‎ M 37,078 ( ‎0.18 ) 36,800 ( ‎-0.57 )
1348/10/11 ‎30.418‎ M 37,010 ( ‎4.49 ) 35,999 ( ‎1.64 )
1348/10/11 ‎9.681‎ M 35,418 ( ‎5.98 ) 35,424 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎15.455‎ M 33,419 ( ‎3.99 ) 34,066 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎15.614‎ M 32,138 ( ‎1.41 ) 32,000 ( ‎0.98 )
1348/10/11 ‎19.793‎ M 31,691 ( ‎-0.73 ) 31,570 ( ‎-1.11 )
1348/10/11 ‎23.698‎ M 31,924 ( ‎-1.29 ) 31,695 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎48.490‎ M 32,341 ( ‎-0.15 ) 31,902 ( ‎-1.50 )
1348/10/11 ‎46.563‎ M 32,388 ( ‎5.62 ) 32,505 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎37.040‎ M 30,666 ( ‎5.56 ) 30,793 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎42.056‎ M 29,050 ( ‎2.39 ) 29,650 ( ‎4.51 )
1348/10/11 ‎4.204‎ M 28,371 ( ‎-2.00 ) 28,371 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎8.029‎ M 28,949 ( ‎-1.99 ) 28,947 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎25.763‎ M 29,537 ( ‎-1.42 ) 29,612 ( ‎-1.17 )
1348/10/11 ‎19.744‎ M 29,962 ( ‎-2.00 ) 29,962 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎2.674‎ M 30,573 ( ‎-2.00 ) 30,573 ( ‎-2.00 )
1348/10/11 ‎11.944‎ M 31,196 ( ‎6.00 ) 31,196 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎5.431‎ M 29,431 ( ‎6.00 ) 29,431 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎3.984‎ M 27,766 ( ‎6.00 ) 27,766 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎2.392‎ M 26,195 ( ‎6.00 ) 26,195 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎2.377‎ M 24,713 ( ‎6.00 ) 24,713 ( ‎6.00 )
1348/10/11 ‎2.125‎ M 23,315 ( ‎4.35 ) 23,460 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.758‎ M 22,343 ( ‎3.60 ) 22,645 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎1.798‎ M 21,567 ( ‎3.68 ) 21,841 ( ‎5.00 )
1348/10/11 772,629 20,801 ( ‎1.58 ) 21,500 ( ‎5.00 )
1348/10/11 ‎199.999‎ M 20,477 ( ‎inf ) 20,500 ( ‎inf )
نظرات کاربران در رابطه با این سهم

هنوز هیچ نظری برای این سهم ثبت نشده است