استخراج زغال سنگ

در این صفحه تمامی شرکت ها و نمادهای استخراج زغال سنگ به همراه ریز معاملات این گروه و شاخص گروه زغال سنگ

نماد نام قیمت پایانی آخرین قیمت حجم ارزش اولین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
كزغال بازار اول فرابورس (‎-2.03) 30,641 (‎-0.21) 31,210 ‎41.297‎ M ‎1,265.374‎ B 30,338 31,650 30,338
كپرور بازار دوم فرابورس (‎-0.01) 36,453 (‎-3.00) 35,362 1,989 ‎70.335‎ M 35,362 35,362 35,362
كطبس بازار دوم بورس (‎-0.01) 81,670 (‎-3.00) 79,230 1,450 ‎114.884‎ M 79,230 79,230 79,230
كشرق بازار دوم فرابورس (‎0.00) 92,008 (‎-3.00) 89,248 59 ‎5.266‎ M 89,248 89,248 89,248